Konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kłecko na lata 2016 – 2020

Konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kłecko na lata 2016 – 2020

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłecku,  zaprasza wszystkie zainteresowane osoby oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach. Konsultacje odbędą się w formie zamieszczenia projektu w/w Strategii wraz z formularzem zgłaszania opinii ( tzw. formularz konsultacji ) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko – w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Kłecku.

Przedmiotem konsultacji jest rozpoznanie stanowiska w sprawie projektu  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020 w zakresie realizowania lokalnej polityki  rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Kłecko.

Zapraszamy do zapoznania się z założeniami Strategii a następnie do przekazania swoich spostrzeżeń. Opinie i uwagi prosimy zgłaszać na wypełnionym formularzu drogą pisemną – w kopercie z dopiskiem „Konsultacje społeczne- „ Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych”, poprzez przesłanie pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.Słoneczna 25, 62-270 Kłecko lub drogą elektroniczna na adres mgops.klecko@klecko.pl

Formularz konsultacji jest dostępny na stronie BIP i w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Konsultacje będą trwały od 12 grudnia do 27 grudnia 2016r.Wyniki konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej. Wyniki maja charakter opiniotwórczy i nie są wiążące. Nie przedstawienie opinii w terminie określonym w zawiadomieniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.