Uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko - 2018/2019

Rejestr uchwał Rady - 2018/2019 (kadencja 2018-2023):

 

Data sesji

Nr uchwały

W sprawie 

Link

 I SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO

21.11.2018r. I/1/18

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Kłecko

treść:  

21.11.2018r. I/2/18
Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Gminy Kłecko. treść;

II SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO

28.11.2018r.
II/3/18

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/254/17 z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2018-2031.

treść:
28.11.2018r. II/4/18

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r.

treść:
28.11.2018r. II/5/18

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenie dla Burmistrza Gminy Kłecko.

treść:
28.11.2018r. II/6/18 Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kłecko w 2019 roku treść:
28.11.2018r. II/7/18 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości treść:
28.11.2018r. II/8/18

Uchwała w sprawie przyjęcia na rok 2019 Programu Współpracy Gminy Kłecko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

treść:
28.11.2018r. II/9/18

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Kłecko - działki nr 671/3.

treść:
28.11.2018r. II/10/18

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Kłecko - działki nr 464/2.

treść:
 III SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
12.12.2018r. III/11/18
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/254/17 z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2018-2031. treść:
12.12.2018r. III/12/18
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 treść: 
12.12.2018r. III/13/18
Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego treść:  
12.12.2018r. III/14/18
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 - 2023
treść:  
12.12.2018r. III/15/18
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kłecko na 2019 rok. treść:  
12.12.2018r. III/16/18
Uchwała w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności oraz wysokości stawek procentowych tej bonifikaty.
treść:  
12.12.2018r. III/17/18
Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
treść:  
12.12.2018r. III/18/18 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
treść:  
IV SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
19.12.2018r. IV/19/18 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/254/17 z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2018-2031. treść
19.12.2018r. IV/20/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 treść
19.12.2018r. IV/21/18 Przyjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na 2019-2032 treść
19.12.2018r. IV/22/18 Przyjęcie uchwały budżetowej na rok 2019 treść
19.12.2018r. IV/23/18

Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

treść
19.12.2018r. IV/24/18 Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 treść

19.12.2018r.

IV/25/18 Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Kłecko treść
V SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO

30.01.2019r.

 V/26/19

Uchwała  w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/18 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2019-2032.

 treść:

30.01.2019r.

 V/27/19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019  treść

30.01.2019r.

 V/28/19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego
 treść

30.01.2019r.

 V/29/19 Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie GminyKłecko.  treść

30.01.2019r.

 V/30/19 Uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kłecku do wywozu 1m3 nieczystości płynnych, gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych  treść

30.01.2019r.

 V/31/19 Uchwała w sprawie współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Kłecko w 2019 roku  treść

30.01.2019r.

 V/32/19 Uchwała w sprawie zmiany uchwał w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedla Gminy Kłecko.  treść

30.01.2019r.

 V/33/19 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie siedmiu lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku nr 4 przy ul. Wodnej w Kłecku, gmina Kłecko.  treść

30.01.2019r.

 V/34/19 Uchwała w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Kłecko oraz ustalenia przedmiotu ich działania
 treść

30.01.2019r.

 V/35/19 Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarczej  treść

30.01.2019r.

 V/36/19 Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Społecznej  treść

30.01.2019r.

 V/37/19 Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa treść

30.01.2019r.

 V/38/19 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko na rok 2019.  treść
VI SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO  

27.02.2019r.

VI/39/19 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/18 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2019-2032.
 treść:
 27.02.2019r.  VI/40/19  Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019  treść:
 27.02.2019r.  VI/41/19  Uchwała w sprawie dzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu na realizację zadań pn. „Remont dróg powiatowych nr 2195P w Dębnicy oraz nr 2191P w miejscowości Świniary”  treść:
 27.02.2019r.  VI/42/19  Uchwała w sprawie uchwały Nr V/30/19 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kłecku do wywozu 1m3 nieczystości płynnych, gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych  treść:
 27.02.2019r.  VI/43/19  Uchwała w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  treść:
 27.02.2019r.  VI/44/19  Uchwała w sprawie przyjęcia od Powiatu Gnieźnieńskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej  treść:
 27.02.2019r.  VI/45/19  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Dębnica - działki nr 142/1, w trybie wykonania roszczenia z art. 151 Kodeksu cywilnego.  treść:
 27.02.2019r.  VI/46/19  Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Gminy Kłecko na rok 2019.  treść:
 27.02.2019r.  VI/47/19  Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społecznej Rady Miejskiej Gminy Kłecko na rok 2019.  treść:
 27.02.2019r.  VI/48/19  Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Gminy Kłecko na rok 2019.  treść:
 27.02.2019r.  VI/49/19  Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Gminy Kłecko na 2019 rok.  treść:
VII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
27.03.2019r. VII/50/19 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/18 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2019-2032. treść:
27.03.2019r. VII/51/19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 treść:
27.03.2019r. VII/52/19 Uchwała w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej treść:
27.03.2019r. VII/53/19 Uchwała w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kłecko na 2019 r. treść:
27.03.2019r. VII/54/19 Uchwała w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kłecko” treść:
27.03.2019r. VII/55/19 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrza Gminy Kłecko treść:
  VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO 
 24.04.2019r.  VIII/56/19 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/18 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2019-2032.  treść:
 24.04.2019r.  VIII/57/19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019  treść:
 24.04.2019r.  VIII/58/19

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na zadania inwestycyjne

 treść:
24.04.2019r.  VIII/59/19 Uchwała w sprawie zasad udzielenia dotacji na rzecz spółek wodnych ze środków budżetu Gminy Kłecko, na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji na terenie Gminy Kłecko, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania  treść:
 24.04.2019r.  VIII/60/19

Uchwała w sprawie określenia wykazu  kąpielisk na  terenie Gminy Kłecko na rok 2019 oraz   określenia sezonu kąpielowego

 treść:
 24.04.2019r.  VIII/61/19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LV/328/18 w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Kłecko poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso  treść:
 IX SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
29.05.2019r.  IX/62/19 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/18 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2019-2032. treść:
29.05.2019r.  IX/63/19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 treść:
29.05.2019r.  IX/64/19 Uchwała w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kłecku w gminną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością treść:
29.05.2019r.  IX/65/19 Uchwał w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr VI/41/19 z dnia 27 lutego 2019 r., o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu na realizację zadań pn. „Remont dróg powiatowych nr 2195P w Dębnicy oraz nr 2191P w miejscowości Świniary” treść:
29.05.2019r.  IX/66/19 Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłecko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku treść:
 X SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
12.06.2019r. X/67/19 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/18 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2019-2032. treść:
12.06.2019r. X/68/19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 treść:
12.06.2019r. X/69/19 Uchwała w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego treść:
XI SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
26.06.2019r. XI/70/19 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Kłecko wotum zaufania treść:
26.06.2019r. XI/71/19 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kłecko za 2018 rok. treść:
26.06.2019r. XI/72/19 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Kłecko absolutorium za 2018 rok. treść:
26.06.2019r. XI/73/19 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/18 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2019-203 treść:
26.06.2019r. XI/74/19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 treść:
26.06.2019r. XI/75/19 Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym treść:
26.06.2019r. XI/76/19 Uchwała w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Kłecko treść:
26.06.2019r. XI/77/19 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 2 lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku nr 32 w miejscowości Michalcza, gmina Kłecko. treść:
XII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
31.07.2019r. XII/78/19 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/18 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2019-2032 treść:
31.07.2019r. XII/79/19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 treść:
31.07.2019r. XII/80/19 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kłecko treść:
31.07.2019r. XII/81/19 Uchwała w sprwaie rozpatrzenia skargi na działalność  Burmistrza  Gminy Kłecko.
treść:
31.07.2019r. XII/82/19 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Dębnica - działki nr 142/1.
treść:
31.07.2019r. XII/83/19 Uchwała w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej Gminy Kłecko na rok 2019.

treść:
XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
28.08.2019r. XIII/84/19 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/18 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2019-2032 treść:
28.08.2019r. XIII/85/19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 treść:
28.08.2019r. XIII/86/19 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego treść:
28.08.2019r. XIII/8719 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/328/18 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 26 września 2018 roku zmienionej Uchwałą Nr VIII/61/19 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Kłecko poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
treść:
28.08.2019r. XIII/88/19 Uchwała w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Kłecko nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
treść:
28.08.2019r. XIII/89/19 Uchwała  w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/179/09 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Gminy Kłecko
treść:
28.08.2019r. XIII/90/19 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
treść:
28.08.2019r. XIII/91/19 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Kłecko
treść:
XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
10.09.2019r. XIV/92/19 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/58/19 z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na zadania inwestycyjne treść:
10.09.2019r. XIV/93/19 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/18 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2019-2032 treść:
10.09.2019r. XIV/94/19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 treść:
10.09.2019r. XIV/95/19 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego treść:
XV SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
25.09.2019r. XV/96/19 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/18 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2019-2032 treść:
25.09.2019r. XV/97/19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 treść:
XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
30.10.2019r. XVI/98/19 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/18 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2019-2032 treść:
30.10.2019r. XVI/99/19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 treść:
30.10.2019r. XVI/100/19 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kłecko. treść:
30.10.2019r. XVI/101/19 Uchwała w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Kłecko poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso. treść:
XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
6.11.2019r. XVII/102/19 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/18 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2019-2032 treść:
6.11.2019r. XVII/103/19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 treść:
6.11.2019r. XVII/104/19 Uchwała w sprawie w sprawie uchylenia w części, Uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko NR IX/65/19 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniającą Uchwałę Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr VI/41/19 z dnia 27 lutego 2019 r., o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu na realizację zadań pn. „Remont dróg powiatowych nr 2195P w Dębnicy oraz nr 2191P w miejscowości Świniary” treść:
XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
27.11.2019r. XVIII/105/19 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/18 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2019-2032 treść:
27.11.2019r. XVIII/106/19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 treść:
27.11.2019r. XVIII/107/19 Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kłecko w 2020 roku treść:
27.11.2019r. XVIII/108/19 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości treść:
27.11.2019r. XVIII/109/19 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych treść:
27.11.2019r. XVIII/110/19 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. treść:
27.11.2019r. XVIII/111/19 Uchwała w sprawie przyjęcia na rok 2020 Programu Współpracy Gminy Kłecko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie treść:
27.11.2019r. XVIII/112/19 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kłecko na 2020 rok. treść:
XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
18.12.2019r. XIX/113/19 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/18 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2019-2032 treść:
18.12.2019r. XIX/114/19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 treść:
18.12.2019r. XIX/115/19 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2020-2032 treść:
18.12.2019r. XIX/116/19 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 treść:
18.12.2019r. XIX/117/19 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr V/30/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kłecku do wywozu 1m3 nieczystości płynnych, gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych treść:
18.12.2019r. XIX/118/19 Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kłecko. treść:
18.12.2019r. XIX/119/19 Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały nr VIII/34/15 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne treść:
18.12.2019r. XIX/120/19 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/37/15 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta i Gminy Kłecko treść:
18.12.2019r. XIX/121/19 Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłecku
do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczącej zryczałtowanego dodatku energetycznego.
treść:
18.12.2019r. XIX/122/19 Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i cofania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. treść:
18.12.2019r. XIX/123/19 Uchwała w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej w formie ośrodka wsparcia pod nazwą „Dzienny Dom Pomocy Senior+” oraz połączenia tej jednostki z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kłecku treść:
18.12.2019r. XIX/124/19 Uchwała w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej w formie ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Seniora w Kłecku” oraz połączenia tej jednostki z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kłecku treść:
18.12.2019r. XIX/125/19 Uchwała w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej w formie ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Seniora w Działyniu” oraz połączenia tej jednostki z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kłecku treść:
18.12.2019r. XIX/126/19 Uchwała w sprawie zmiany wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego treść:

MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO