Uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko - 2020r.

Rejestr uchwał Rady - 2020 (kadencja 2018-2023):

 
Nr uchwały W sprawie  Link
 XX SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
XX/127/20 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 treść:
XX/128/20 
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2195P w Dębnicy”. treść:
XX/129/20 Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Gminy Kłecko na 2020 rok. treść:
    XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
 XXI/130/20 Uchwała  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/115/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2020-2032. treść:
 XXI/131/20 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 treść:
 XXI/132/20 Uchwała w sprawie przyjęcia od Powiatu Gnieźnieńskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej treść:
 XXI/133/20 Uchwała w sprawie współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Kłecko w 2020 roku treść:
 XXI/134/20 Uchwała zmieniającą Uchwałę Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XX/128/20 z dnia 10 stycznia 2020 r., o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2195P w Dębnicy”. treść:
 XXI/135/20 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2190P Polska Wieś - Wilkowyja”. treść:
 XXI/136/20 Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłecko treść:
 XXI/137/20 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi treść:
 XXI/138/20 Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości treść:
XXI/139/20 Uchwała w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
treść:
XXI/140/20 Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe użytkowanych jedynie przez część roku.
treść:
XXI/141/20 Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłecku
treść:
XXI/142/20 Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
treść:
XXI/143/20 Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych w formie dziennego domu pomocy oraz klubów samopomocy.
treść:
XXI/144/20 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 6 grudnia 2019 r.
treść:
XXI/145/20 Uchwała w sprawie wysokości diet radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych, a także zasad ustalania i wypłaty tych należności.
treść:
XXI/146/20 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko na rok 2020.
treść:
XXI/147/20 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Gminy Kłecko na rok 2020.
treść:
XXI/148/20 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Gminy Kłecko na rok 2020.
treść:
XXI/149/20 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społecznej Rady Miejskiej Gminy Kłecko na rok 2020.
treść:
XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
XXII/150/20 Uchwała  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/115/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2020-2032. treść:
XXII/151/20 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 treść:
XXII/152/20 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego treść:
XXII/153/20 Uchwaław sprawie umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Brzozogaju gm. Kłecko oraz budowa przyłącza do kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownią i instalacją w Dębnicy” treść:
XXII/154/20 Uchwała w sprawie umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowyja Gmina Kłecko” treść:
XXII/155/20 Uchwała w sprawie zwolnienia rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do Żłobka Gminnego w Kłecku z opłat za pobyt w okresie zawieszenia działalności jednostki w związku z zagrożeniem epidemicznym lub epidemią z powodu COVID-19 treść:
XXII/156/20 Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kłecko. treść:
XXII/157/20 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawynieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kłecko. treść:
XXII/158/20 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Kłecku. treść:
XXII/159/20 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Kłecku. treść:
XXII/160/20 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/136/20 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłecko treść:
XXII/161/20 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/137/20 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi treść:
XXII/162/20 Uchwała w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kłecko na 2020 r. treść:
XXII/163/20 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XIX/121/19 z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłeckudo załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczącej zryczałtowanego dodatku energetycznego. treść:
    XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
XXIII/164/20 Uchwała  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/115/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2020-2032.  treść:
XXIII/165/20  Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020  treść:
XXIII/166/20  Uchwała w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kłecko na rok 2020 oraz określenia sezonu kąpielowego  treść:
XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
XXIV/167/20 Uchwała  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/115/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2020-2032. treść:
XXIV/168/20 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 treść:
XXIV/179/20 Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu treść:
XXIV/170/20 Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kłecko treść:
XXIV/171/20 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Kłecku. treść:
XXIV/172/20 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Kłecku. treść:
XXIV/173/20 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie dwóch lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku nr 39 w miejscowości Polska Wieś, gmina Kłecko. treść:
XXIV/174/20 Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kłecko oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. treść:
XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
XXV/175/20 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Kłecko wotum zaufania.
treść:
XXV/176/20 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kłecko za 2019 rok.
treść:
XXV/177/20 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Kłecko absolutorium za 2019 rok.
treść:
XXV/178/20 Uchwała  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/115/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2020-2032. treść:
XXV/179/20 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 treść:
XXV/180/20 Uchwała  w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze
treść:
XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
 XXVI/181/20 Uchwała  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/115/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2020-2032. treść:
 XXVI/182/20 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020   treść:
   XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
 XXVII/183/20 Uchwała  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/115/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2020-2032. treść: 
 XXVII/184/20 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 treść: 
 XXVII/185/20 Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłecko treść: 
 XXVII/186/20 Uchwała  w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej Gminy Kłecko na rok 2020.
treść: 
 XXVII/187/20 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Kłecko treść: 
 XXVII/188/20 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Kłecko treść: 
 XXVII/189/20 Uchwała w sprawie petycji „Koalicji Polska Wolna od 5G” treść:
VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
XXVIII/190/20 Uchwała  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/115/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2020-2032. treść:
XXVIII/191/20 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 treść:
XXVIII/192/20 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/101/19 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Kłecko poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso treść:
XXVIII/193/20 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Dębnica - działki nr 125/18, nr 125/27 i nr 114/2. treść:
XXVIII/194/20 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Michalcza - działki nr 141/6, 141/8, 141/10 i 141/12. treść:
XXVIII/195/20 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Michalczy. treść:
XXVIII/196/20 Uchwała w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłecko. treść:
XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
XXIX/197/20 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 treść:
XXIX/198/20 Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kłecko w 2021 roku
treść:
XXIX/199/20 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
treść:
XXIX/200/20 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
treść:
XXIX/201/20 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy na 2021 rok Gminy Kłecko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
treść:
XXIX/202/20 Uchwała w sprawie o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania
treść:
XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
XXX/203/20 Uchwała w sprawiezmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XXIX/200/20 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych treść:
XXX/204/20

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/169/2020 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

treść:
XXX/205/20 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/115/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2020-2032.
treść:
XXX/206/20 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
treść:
XXX/207/20 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2021 2032.
treść:
XXX/208/20 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021
treść:
XXX/209/20 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu, nabycie udziału w  nieruchomości oraz na zniesienie współwłasności poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali, w celu regulacji wielkości udziałów w nieruchomości stanowiącej działkę nr 152, obręb Polska Wieś, gmina Kłecko.
treść:
XXX/210/20 Uchwała w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłecku do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
treść:
XXX/211/20 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Kłecko na 2021 rok
treść:
XXX/212/20 Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
treść: