Uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko - 2021r.

Rejestr uchwał Rady - 2021 (kadencja 2018-2023):

 
Nr uchwały W sprawie    Link
 XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
 XXXI/213/21 Uchwała w sprawiezmiany uchwały nr XXX/207/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Kłecko na lata 2021-2032    treść:
XXXI/214/21
 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021   treść:
XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
 XXXII/215/21 Uchwała w sprawiezmiany uchwały nr XXX/207/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Kłecko na lata 2021-2032    treść:
XXXII/216/21 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021   treść:
XXXII/217/21 Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kłecko
  treść:
XXXII/218/21 Uchwała w w sprawie współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Kłecko w 2021 roku
  treść:
XXXII/219/21 Uchwała w w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny Gminy Kłecko na lata 2021 - 2023
  treść:
XXXII/220/21 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr V/37/19 Rady Miejskiej Gminy Kłecko w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa z dnia 30 stycznia 2019r.
  treść:
XXXII/221/21 Uchwała w uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Gminy Kłecko na 2021 rok.
  treść:
XXXII/222/21 Uchwała w w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko na rok 2021.
  treść:
XXXII/223/21 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społecznej Rady Miejskiej Gminy Kłecko na rok 2021.
  treść:
XXXII/224/21 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Gminy Kłecko na rok 2021.
  treść:
XXXII/225/21 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Gminy Kłecko na rok 2021.
  treść:
XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
XXXIII/226/21 Uchwała w sprawiezmiany uchwały nr XXX/207/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Kłecko na lata 2021-2032   tresć:
XXXIII/227/21 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021   tresć:
XXXIII/228/21 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego
  tresć:
XXXIII/229/21 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2151P w miejscowości Dziećmiarki”.   tresć:
XXXIII/230/21 Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Kłecko instrumentem płatniczym   tresć:
XXXIII/231/21 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości    tresć:
XXXIII/232/21 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Kłecku.    tresć:
XXXIII/233/21 Uchwała w sprawie przyjęcia od Powiatu Gnieźnieńskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej    tresć:
XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
XXXIV/234/21 Uchwała w sprawiezmiany uchwały nr XXX/207/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Kłecko na lata 2021-2032   treść:
XXXIV/235/21 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021   treść:
XXXIV/236/21 Uchwała zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XXXIII/229/21 z dnia 24 lutego 2021 r., o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2151P w miejscowości Dziećmiarki”.   treść:
XXXIV/237/21 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/137/20 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kłecko i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi   treść:
XXXIV/238/21 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/136/20 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłecko   treść:
XXXIV/239/21 Uchwała w sprawie częściowego zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021.   treść:
XXXIV/240/21 Uchwała w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kłecko na 2021 r.   treść:
XXXIV/241/21 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji Pani RS o zmianę przepisów prawa miejscowego.   treść:
XXXIV/242/21 Uchwała w sprawie wniosku Pani BF o równe traktowanie podmiotów uprawnionych do wywozu nieczystości płynnych od mieszkańców Gminy Kłecko.   treść:
XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
 XXXV/243/21  Uchwała w sprawiezmiany uchwały nr XXX/207/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Kłecko na lata 2021-2032    treść;
 XXXV/244/21 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021   treść; 
 XXXV/245/21 Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Kłecko na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, realizowane na terenie Gminy Kłecko   treść;
 XXXV/246/21 Uchwała w sprawie petycji Pana PS o równe traktowanie mieszkańców przez organy władzy oraz uzyskanie gwarancji bezpieczeństwa producentów szczepionki przeciwko COVID-19   treść;
 XXXV/247/21 Uchwała w sprawie petycji Pana AR o równe traktowanie mieszkańców przez organy władzy oraz uzyskanie gwarancji bezpieczeństwa producentów szczepionki przeciwko COVID-19.    treść;
 XXXV/248/21  Uchwała w sprawie petycji „Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego” o podjęcie uchwały „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka” wniesionej przez Panią TG„Zaprzysiężonego Prezydenta Obywatelskiego Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego”    treść;
 XXXV/249/21 Uchwała w sprawie petycji Pana KK o podjęcie uchwały w sprawie pakietu profilaktycznego dla osób starszych w zakresie stosowania witaminy „D”    treść;
 XXXV/250/21 Uchwała w sprawie petycji Pani TG o opinię w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego.    treść;
 XXXV/251/21 Uchwała w sprawie petycji „Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego” o poparcie „Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego” wniesionej przez „Zaprzysiężonych Członków Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego” w osobach Pani TG oraz Panów MK i PS.    treść;
XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
XXXVI/252/21 Uchwała w sprawiezmiany uchwały nr XXX/207/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Kłecko na lata 2021-2032   treść:
XXXVI/253/21 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021   treść:
XXXVI/254/21 Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego   treść:
XXXVI/255/21 Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Kłecko na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, realizowane na terenie Gminy Kłecko   treść:
XXXVI/256/21 Uchwała w sprawie regulaminu wynagrodzeń nauczycieli Gminy Kłecko   treść:
XXXVI/257/21 Uchwała w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kłecko na rok 2021 oraz określenia sezonu kąpielowego   treść: