Uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko - 2021r.

Rejestr uchwał Rady - 2021 (kadencja 2018-2023):

 
Nr uchwały W sprawie    Link
 XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
 XXXI/213/21 Uchwała w sprawiezmiany uchwały nr XXX/207/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Kłecko na lata 2021-2032    treść:
XXXI/214/21
 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021   treść:
XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
 XXXII/215/21 Uchwała w sprawiezmiany uchwały nr XXX/207/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Kłecko na lata 2021-2032    treść:
XXXII/216/21 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021   treść:
XXXII/217/21 Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kłecko
  treść:
XXXII/218/21 Uchwała w w sprawie współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Kłecko w 2021 roku
  treść:
XXXII/219/21 Uchwała w w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny Gminy Kłecko na lata 2021 - 2023
  treść:
XXXII/220/21 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr V/37/19 Rady Miejskiej Gminy Kłecko w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa z dnia 30 stycznia 2019r.
  treść:
XXXII/221/21 Uchwała w uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Gminy Kłecko na 2021 rok.
  treść:
XXXII/222/21 Uchwała w w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko na rok 2021.
  treść:
XXXII/223/21 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społecznej Rady Miejskiej Gminy Kłecko na rok 2021.
  treść:
XXXII/224/21 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Gminy Kłecko na rok 2021.
  treść:
XXXII/225/21 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Gminy Kłecko na rok 2021.
  treść:
XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
XXXIII/226/21 Uchwała w sprawiezmiany uchwały nr XXX/207/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Kłecko na lata 2021-2032   tresć:
XXXIII/227/21 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021   tresć:
XXXIII/228/21 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego
  tresć:
XXXIII/229/21 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2151P w miejscowości Dziećmiarki”.   tresć:
XXXIII/230/21 Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Kłecko instrumentem płatniczym   tresć:
XXXIII/231/21 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości    tresć:
XXXIII/232/21 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Kłecku.    tresć:
XXXIII/233/21 Uchwała w sprawie przyjęcia od Powiatu Gnieźnieńskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej    tresć:
XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
XXXIV/234/21 Uchwała w sprawiezmiany uchwały nr XXX/207/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Kłecko na lata 2021-2032   treść:
XXXIV/235/21 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021   treść:
XXXIV/236/21 Uchwała zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XXXIII/229/21 z dnia 24 lutego 2021 r., o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2151P w miejscowości Dziećmiarki”.   treść:
XXXIV/237/21 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/137/20 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kłecko i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi   treść:
XXXIV/238/21 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/136/20 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłecko   treść:
XXXIV/239/21 Uchwała w sprawie częściowego zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021.   treść:
XXXIV/240/21 Uchwała w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kłecko na 2021 r.   treść:
XXXIV/241/21 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji Pani RS o zmianę przepisów prawa miejscowego.   treść:
XXXIV/242/21 Uchwała w sprawie wniosku Pani BF o równe traktowanie podmiotów uprawnionych do wywozu nieczystości płynnych od mieszkańców Gminy Kłecko.   treść:
XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
 XXXV/243/21  Uchwała w sprawiezmiany uchwały nr XXX/207/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Kłecko na lata 2021-2032    treść;
 XXXV/244/21 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021   treść; 
 XXXV/245/21 Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Kłecko na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, realizowane na terenie Gminy Kłecko   treść;
 XXXV/246/21 Uchwała w sprawie petycji Pana PS o równe traktowanie mieszkańców przez organy władzy oraz uzyskanie gwarancji bezpieczeństwa producentów szczepionki przeciwko COVID-19   treść;
 XXXV/247/21 Uchwała w sprawie petycji Pana AR o równe traktowanie mieszkańców przez organy władzy oraz uzyskanie gwarancji bezpieczeństwa producentów szczepionki przeciwko COVID-19.    treść;
 XXXV/248/21  Uchwała w sprawie petycji „Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego” o podjęcie uchwały „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka” wniesionej przez Panią TG„Zaprzysiężonego Prezydenta Obywatelskiego Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego”    treść;
 XXXV/249/21 Uchwała w sprawie petycji Pana KK o podjęcie uchwały w sprawie pakietu profilaktycznego dla osób starszych w zakresie stosowania witaminy „D”    treść;
 XXXV/250/21 Uchwała w sprawie petycji Pani TG o opinię w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego.    treść;
 XXXV/251/21 Uchwała w sprawie petycji „Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego” o poparcie „Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego” wniesionej przez „Zaprzysiężonych Członków Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego” w osobach Pani TG oraz Panów MK i PS.    treść;
XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
XXXVI/252/21 Uchwała w sprawiezmiany uchwały nr XXX/207/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Kłecko na lata 2021-2032   treść:
XXXVI/253/21 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021   treść:
XXXVI/254/21 Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego   treść:
XXXVI/255/21 Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Kłecko na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, realizowane na terenie Gminy Kłecko   treść:
XXXVI/256/21 Uchwała w sprawie regulaminu wynagrodzeń nauczycieli Gminy Kłecko   treść:
XXXVI/257/21 Uchwała w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kłecko na rok 2021 oraz określenia sezonu kąpielowego   treść:
XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
XXXVII/258/21 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Kłecko wotum zaufania za 2020.   treść:
XXXVII/259/21 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kłecko za 2020 rok.
  treść:
XXXVII/260/21 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Kłecko absolutorium za 2020 rok.
  treść:
XXXVII/261/21 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/207/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Kłecko na lata 2021-2032   treść:
XXXVII/262/21 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  treść:
XXXVII/263/21 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
  treść:
XXXVII/264/21 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działka nr 210 w Kłecku.
  treść:
XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
XXXVIII/265/21 Uchwała w sprawiezmiany uchwały nr XXX/207/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Kłecko na lata 2021-2032 
  treść:
XXXVIII/266/21 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 
  treść:
XXXVIII/267/21 Uchwała w sprawie zasad udzielenia dotacji na rzecz spółek wodnych ze środków budżetu Gminy Kłecko, na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji na terenie Gminy Kłecko, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania
  treść:
XXXVIII/268/21 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Kłecku.
  treść:
XXXVIII/269/21 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Gnieźnieńskiego nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłecko położonych w Michalczy.
  treść:
XXXVIII/270/21 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie dwóch lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku nr 27 w miejscowości Michalcza, gmina Kłecko.
  treść:
XXXVIII/271/21 Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej Gminy Kłecko
  treść:
XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
XXXIX/272/21 Uchwała w sprawiezmiany uchwały nr XXX/207/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Kłecko na lata 2021-2032   treść:
XXXIX/273/21 Uchwała w sprawie zamiany uchwały budżetowej na 2021
  treść:
XXXIX/274/21 Uchwała w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Gminy Kłecko
  treść:
XXXIX/275/21 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie dwóch lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku nr 27 w miejscowości Michalcza, gmina Kłecko.
  treść:
XXXIX/276/21 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Kamieńcu.
  treść:
XXXIX/277/21 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.
  treść:
XXXIX/278/21 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.
  treść:
XXXIX/279/21 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.
  treść:
XXXIX/280/21 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony powyżej 3 lat.
  treść:
XL SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
XL281/21 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/207/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Kłecko na lata 2021-2032
  treść:
XL282/21 Uchwała w sprawie zamiany uchwały budżetowej na 2021
 

treść:

 

XL283/21 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/169/20 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zmienionej uchwałą Nr XXX/204/20 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 18 grudnia 2020 roku
  treść:
XL284/21 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok
  treść:
XL285/21 Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kłecko na rok szkolny 2021/2022
  treść:
XL286/21 Uchwała w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomościami, stanowiących własność Gminy Kłecko, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, oraz gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejną umowę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
  treść:
XL287/21 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działka nr 9/30 i nr 9/31 obręb Brzozogaj, gmina Kłecko
  treść:
XL288/21 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Kłecku.   treść:
XL289/21 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 zlokalizowanego w budynku nr 3 w miejscowości Charbowo, gmina Kłecko.
  treść:
XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
XLI/290/21 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/169/20 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zmienionej uchwałą Nr XXX/204/20 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 18 grudnia 2020 roku , zmienionej uchwałą Nr XL/283/21 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 29 września 2021 roku
  treść:
XLI/291/21 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/207/20 z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2021-2032.   treść:
XLI/292/21 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021   treść:
XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
XLII/293/21 Uchwała w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/228/21 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 24 lutego 2021 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego
  treść:
XLII/294/21 Uchwała w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  treść:
XLII/295/21 Uchwała w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/207/20 z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2021-2032.   treść:
XLII/296/21 Uchwała w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kłecko w 2022 roku   treść:
XLII/297/21 Uchwała w sprawie w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Kłecko poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.   treść:
XLII/298/21 Uchwała w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Kłecko   treść:
XLII/299/21 Uchwała w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/145/20 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wysokości diet radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych, a także zasad ustalania i wypłaty tych należności.   treść:
XLII/300/21 Uchwała w sprawie w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wilkowyja.   treść:
XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
XLIII/301/21 Uchwała w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021   treść:
XLIII/302/21 Uchwała w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/207/20 z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2021-2032.   treść:
XLIII/303/21 Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kłecko
  treść:
XLIII/304/21 Uchwaław sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kłecko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
  treść:
XLIII/305/21 Uchwała w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych, dla których Gmina Kłecko jest podmiotem ponoszącym koszty jej funkcjonowania oraz
w sprawie kierunku działania dla Burmistrza Gminy Kłecko w tym przedmiocie.
  treść:
XLIII/306/21 Uchwała w sprawie zmiany uchwały NR XXI/141/20 z dnia 26 lutego
2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłecku
  treść:
XLIII/307/21 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kłecko
na 2021 rok
  treść: