Rejestr uchwał Rady Miejskiej Gminy Kłecko- 2015 r.


Rejestr uchwał Rady - 2015r. (kadencja 2014-2018):

 Data sesji

 Nr uchwały

w sprawie 

Link 

 Realizacja

       V SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO 

3.03.2015r.

V/14/15

uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kłecko na 2015 r.

treść:

Dz.U.Woj.Wlkp.poz. 1802z dnia 26.03.2015r.

3.03.2015r.. V/15/15
ujednolicenia nazw niektórych ulic na terenie miasta Kłecka.  treść:
Dz.U.Woj.Wlkp.poz. 1803 z dnia 26.03.2015r.
3.03.2015r. V/16/15
uchylenia Uchwały Nr XXXIII/233/01 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 27 grudnia 2001r. w spawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi.

 treść:

Dz.U.Woj.Wlkp.poz. 1804 z dnia 26.03.2015r.
3.03.2015r. V/17/15 określenia kryteriów naboru obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego, dla którego Gmina Kłecko jest organem prowadzącym, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.

treść:

Dz.U.Woj.Wlkp.poz. 1795 z dnia 26.03.2015r.
3.03.2015r. V/18/15 określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

treść:

Dz.U.Woj.Wlkp.poz. 1596 z dnia 17.03.2015r.
3.03.2015r. V/19/15 odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  treść : Dz.U.Woj.Wlkp.poz. 1801 z dnia 26.03.2015r.
3.03.2015r. V/20/15 uchylenia uchwały nr XXIV/196/13 z dnia 2 września 2013 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Kłecko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi  treść : Dz.U.Woj.Wlkp.poz. 1805z dnia 26.03.2015r.
3.03.2015r. V/21/15

zarządzenia na terenie Gminy Kłecko poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

 treść: Dz.U.Woj.Wlkp.poz. 1581 z dnia 17.03.2015r.
3.03.2015r. V/22/15 przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności usługowej w rejonie ul. Ogrodowej w Kłecku.  treść :  
3.03.2015r. V/23/15 wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kłecko na 2016 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 treść:  

  VI SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO 

 30.03.2015 VI/24/15
zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
treść:
Dz.U.Woj.Wlkp.poz. 2636 z dnia 21.04.2015r.
30.03.2015
 VI/25/15 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2015-2020. 
treść:
 
 30.03.2015  VI/26/15 powierzenia Powiatowi Gnieźnieńskiemu prowadzenia w roku 2015 zadania publicznego pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego”
 treść:  
 30.03.2015  VI/27/15 zgłoszenia sołectw Czechy, Kamieniec, Sulin, Świniary, Wilkowyja do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".
 treść:  

  VII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO 

 4.05.2015   VII/28/15 zmiany uchwały budżetowej na rok 2015  treść: Dz.U.Woj.Wlkp.poz. 2636 z dnia 21.04.2015r.
 4.05.2015   VII/29/15 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2015-2020.   treść:  

                                              VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO 

               2.06.2015  VIII/30/15 zmiany uchwały budżetowej na rok 2015  treść:  Dz.U.Woj.Wlkp.poz. 3635 z dnia 8.06.2015r.
 2.06.2015  VIII/31/15  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2015-2020.  treść:  
 2.06.2015  VIII/32/15 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków .  treść:  
 2.06.2015  VIII/33/15 określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.  treść:  Dz.U.Woj.Wlkp.poz. 3642 z dnia 8.06.2015r.
 2.06.2015  VIII/34/15 odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  treść:  Dz.U.Woj.Wlkp.poz. 3640 z dnia 8.06.2015r.
 2.06.2015  VIII/35/15 odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe użytkowanych jedynie przez część roku  treść:  Dz.U.Woj.Wlkp.poz. 3638 z dnia 8.06.2015r.
 2.06.2015  VIII/36/15 określenia metody opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
 treść:  Dz.U.Woj.Wlkp.poz. 3639 z dnia 8.06.2015r.
 2.06.2015  VIII/37/15 ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta i Gminy Kłecko  treść:  Dz.U.Woj.Wlkp.poz. 3644 z dnia 8.06.2015r.
 2.06.2015  VIII/38/15 określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kłecko i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  treść:  Dz.U.Woj.Wlkp.poz. 3641 z dnia 8.06.2015r.
 2.06.2015  VIII/39/15 uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłecko  treść:  Dz.U.Woj.Wlkp.poz. 3643 z dnia 8.06.2015r.
 2.06.2015  VIII/40/15 utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Żłobek Gminny w Kłecku oraz ustalenia jego statutu.  treść:  
 2.06.2015
 VIII/41/15 ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Kłecko oraz maksymalnej kwoty opłaty za wyżywienie.  treść:  Dz.U.Woj.Wlkp.poz. 3636 z dnia 8.06.2015r.
 2.06.2015  VIII/42/15 ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.  treść:  Dz.U.Woj.Wlkp.poz. 3637 z dnia 8.06.2015r.
 2.06.2015  VIII/43/15 przekazania skargi według właściwości  treść:  

IX SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO "25-LECIE SAMORZĄDU" 

 6.06.2015  

 BRAK UCHWAŁ

   

  X SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO 

 29.06.2015  X/44/15 wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Kłecko  treść:  
 29.06.2015  X/45/15 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.  treść:  
 29.06.2015  X/46/15 udzielenia Burmistrzowi Gminy Kłecko absolutorium za 2014 rok.  treść:  
 29.06.2015  X/47/15 zmiany uchwały budżetowej na rok 2015  treść:  Dz.U.Woj.Wlkp.poz. 4438 z dnia 10.07.2015r
 29.06.2015  X/48/15 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018.  treść:
 
 29.06.2015  X/49/15 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu na realizację zadania pn. „ remont – wykonanie nakładki bitumicznej dróg powiatowych nr 2191 P w Świniarach oraz nr 2190P w Polskiej Wsi.  treść:  
 29.06.2015  X/50/15 zaciągnięcia zobowiązań na 2016 rok na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2147P na odcinku Charbowo-Kiszkowo –etap II”  treść:
 
 29.06.2015  X/51/15 w powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników  treść:  
 29.06.2015   X/5215
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego  treść:  Dz.U.Woj.Wlkp.poz. 4437 z dnia 10.07.2015r
 29.06.2015  X/53/15 wyrażenia zgody na nabycie udziałów w nieruchomości położonej w Kłecku - działka nr 280/2.  treść:  
 29.06.2015  X/54/15 wyrażenia zgody na zbycie 3 lokali mieszkalnych w budynku nr 9 przy ul. Gnieźnieńskiej w Kłecku.  treść:
 
         
 29.06.2015  X/55/15 rozwiązania spółki Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. w Gnieźnie.  treść:  

   XI SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO 

 30.07.2015   XI/56/15 zmiany uchwały budżetowej na rok 2015  treść:  Dz.U.Woj.Wlkp.poz. 4766 dnia 31.07.2015r
 30.07.2015   XI/57/15
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018.  treść:  

  XII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO 

 26.08.2015  XII/58/15 zmiany uchwały budżetowej na rok 2015  treść:  Dz.U.Woj.Wlkp.poz. 5268 dnia 15.09.2015r
 26.08.2015  XII/59/15
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018.  treść:  
 26.08.2015  XII/60/15 wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kłecko  treść:  
 26.08.2015  XII/61/15 zmiany uchwały Nr VIII/40/15 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Żłobek Gminny w Kłecku oraz ustalenia jego statutu.  treść:
 

   XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO 

 28.09.2015  XIII/62/15
zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 24 marca 2014r. Nr XXVIII/235/14 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych przez inne niż Gmina Kłecko, osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania.  treść:  Dz.U.Woj.Wlkp.poz. 5703 dnia 06.10.2015r
 28.09.2015  XIII/63/15 zmiany uchwały budżetowej na rok 2015  treść:  Dz.U.Woj.Wlkp.poz. 5702 dnia 06.10.2015r
 28.09.2015  XIII/64/15 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020.  treść:  
 28.09.2015  XIII/65/15  zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr II/3/14 z dnia 8 grudnia 2014r. dotyczącej powołania stałych Komisji Rady Miejskiej Gminy Kłecko.  treść:  
 28.09.2015  XIII/66/15 wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Gnieźnie na kadencje 2016-2019  treść:
 

XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO 

 29.10.2015  XIV/67/15 zmiany Uchwały Nr IV/10/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2015 – 2020.
 treść:  
 29.10.2015  XIV/68/15 zmiany uchwały budżetowej na rok 2015  treść:  Dz.U.Woj.Wlkp.poz. 6536 dnia 09.11.2015r
 29.10.2015  XIV/69/15 zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr VIII/41/15 w w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Kłecko oraz maksymalnej kwoty opłaty za wyżywienie z dnia 2 czerwca 2015r.  treść:  Dz.U.Woj.Wlkp.poz. 6534 dnia 09.11.2015r
 29.10.2015  XIV/70/15 zarządzenia na terenie Gminy Kłecko poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.  treść:  Dz.U.Woj.Wlkp.poz. 6535 dnia 09.11.2015r
 29.10.2015  XIV/71/15 rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Kłecko.  treść:  
 29.10.2015  XIV/72/15 rozpatrzenia skargi na działanie kierownika jednostki organizacyjnej gminy.  treść:  

  XV SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO 

 26.11.2015  XV/73/15 zmiany uchwały budżetowej na rok 2015  treść:  Dz.U.Woj.Wlkp.poz. 7971dnia 08.12.2015r
 26.11.2015  XV/74/15 zmiany Uchwały Nr IV/10/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2015 – 2024.  treść:  
 26.11.2015  XV/75/15 obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kłecko w 2016 roku.
 treść:  Dz.U.Woj.Wlkp.poz. 7611 dnia 03.12.2015r
 26.11.2015  XV/76/15 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  treść:  Dz.U.Woj.Wlkp.poz. 7612 dnia 03.12.2015r
 26.11.2015  XV/77/15 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  treść:  Dz.U.Woj.Wlkp.poz. 7613 dnia 03.12.2015r
 26.11.2015  XV/78/15 opłaty targowej  treść:
 Dz.U.Woj.Wlkp.poz. 7614 dnia 03.12.2015r
 26.11.2015  XV/79/15 określenia wzorów formularzy podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości , podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na terenie Gminy Kłecko.  treść:  Dz.U.Woj.Wlkp.poz. 7615 dnia 03.12.2015r
 26.11.2015  XV/80/15 uchylenia uchwały Nr XI/69/07 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów  treść:  Dz.U.Woj.Wlkp.poz. 7616 dnia 03.12.2015r
 26.11.2015  XV/81/15 przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kłecko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok.  treść:  
 26.11.2015  XV/82/15 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez inne niż Gmina Kłecko, osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.  treść:  Dz.U.Woj.Wlkp.poz. 7617dnia 03.12.2015r
 26.11.2015  XV/83/15 przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych na 2016 r.
 treść:  
 26.11.2015  XV/84/15 zmiany uchwały Nr XXIX/200/01 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 29 czerwca 2001r.  w sprawie uchwalenia statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kłecku  treść:  Dz.U.Woj.Wlkp.poz. 7618 dnia 03.12.2015r

  XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO 

 16.12.2015  XVI/85/15 zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XV/77/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  treść:  Dz.U.Woj.Wlkp.poz. 8884 dnia 28.12.2015r
 16.12.2015  XVI/86/15 zmiany uchwały budżetowej na rok 2015  treść:  Dz.U.Woj.Wlkp.poz. 408 dnia 12.01.2016r
 16.12.2015  XVI/87/15 zmiany Uchwały Nr IV/10/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2015 – 2024.  treść:  
 16.12.2015  XVI/88/15 utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą  Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”  treść:  
 16.12.2015  XVI/89/15 uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kłecko na 2016 r. treść:
 Dz.U.Woj.Wlkp.poz. 9003 dnia 30.12.2015r
 16.12.2015  XVI/90/15 ustanowienia pomnika przyrody - Dąb Kłecko  treść:  Dz.U.Woj.Wlkp.poz. 8938 dnia 29.12.2015r
 16.12.2015  XVI/91/15 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kłecku - działka nr 281/2.  treść:  

XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO 

 29.12.2015  XVII/92/15 zmiany uchwały budżetowej na rok 2015  treść:  Dz.U.Woj.Wlkp.poz. 406 dnia 12.01.2015r
 29.12.2015  XVII/93/15 zmiany Uchwały Nr IV/10/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawieWieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2015 – 2024.  treść:  
 29.12.2015  XVII/94/15 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2016 – 2024.  treść:  
 29.12.2015  XVII/95/15 uchwały budżetowej na rok 2016  treść:  Dz.U.Woj.Wlkp.poz. 407 dnia 12.01.2015r
 29.12.2015  XVII/96/15 uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Gminy Kłecko na 2016 rok.  treść:  
29.12.2015
 XVII/97/15 zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2016 rok  treść: