Rejestr uchwał Rady Miejskiej Gminy Kłecko - 2016 r.

Rejestr uchwał Rady - 2016r. (kadencja 2014-2018):

 Data sesji

 Nr uchwały

w sprawie 

Link 

 Realizacja

XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO

24.02.201r6. XVIII/98/16 przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kłecko”

treść 

 


24.02.2016r. XVIII/99/16 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu treść
Dz.U. Woj. Wlkp. poz. 1824 z dnia 4 marca 2016
24.02.2016r. XVIII/100/16 wyrażenia zgody na zbycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu - działki nr 148 w Kłecku, na rzecz dotychczasowych współużytkowników wieczystych. treść  
24.02.2016r XVIII/101/16 wyrażenia zgody na rozwiązanie umów ustanowienia odrębnych własności lokali, zbycie udziałów w  nieruchomości oraz na zniesienie współwłasności poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali, w celu regulacji wielkości udziałów w nieruchomości stanowiącej działkę nr 148 w Kłecku przy Placu Powstańców Wielkopolskich 3.

treść

 
24.02.2016r XVIII/102/16  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Kopydłowie (obręb Działyń) - działki nr 28/27, nr 28/30 i nr 28/32.

treść

 
24.02.2016r XVIII/103/16 zgłoszenia sołectw Waliszewo, Ułanowo, Działyń-Kopydłowo, Biskupice, Michalcza, Gorzuchowo do Programu  „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

treść

 
24.02.2016r XVIII/104/16

wyznaczenia Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłecku jako jednostki organizacyjnej gminy właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

treść

 

  XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO 

22.03.2016r. 
XIX/105/16 zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

treść

Dz.U. Woj. Wlkp. poz. 2428 z dnia 30 marca 2016
22.03.2016r.
XIX/106/16 zmiany Uchwały Nr XVII/94/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2016 – 2024.

treść

 
22.03.2016r. 
XIX/107/16 częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności usługowej w rejonie ul. Ogrodowej w Kłecku.

treść

Dz.U. Woj. Wlkp. poz. 2521 z dnia 4 kwietnia 2016
22.03.2016r.
XIX/108/16 określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania

treść

Dz.U. Woj. Wlkp. poz. 2393 z dnia 30 marca 2016

XX SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO 

 27.04.2016r  XX/109/16 zmiany Uchwały Nr XVII/94/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2016 – 2024.
 treść :  
 27.04.2016r  XX/110/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016  treść: Dz.U. Woj. Wlkp. poz. 3235 z dnia 9 maja 2016
 27.04.2016r  XX/111/16 w sprawie zaciągnięcia  kredytu bankowego długoterminowego na zadania inwestycyjne  treść:  
 27.04.2016r  XX/112/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kłecku - działki nr 662 i nr 665.  treść:  
 27.04.2016r  XX/113/16 w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.  treść:

Dz.U. Woj. Wlkp. poz. 3199 6 maja 2016

 27.04.2016r  XX/114/16 w sprawie likwidacji Osiedla nr 2 w Kłecku i utworzenia Sołectwa Kłecko Kolonia na terenie miasta Kłecko.  treść:

Dz.U. Woj. Wlkp. poz.3236 z dnia 9 maja 2016

 27.04.2016r  XX/115/16 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kłecko Kolonia.  treść: Dz.U. Woj. Wlkp. poz.3200 z dnia 6 maja 2016
 27.04.2016r  XX/116/16 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko  nr XV/83/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 r.  treść:  

 XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO 

 24.05.2016r  XXI/117/16 zmiany Uchwały Nr XVII/94/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej PrognozyFinansowej Gminy Kłecko na lata 2016 – 2024.  treść:
 
 24.05.2016r  XXI/118/16 zmiany uchwały budżetowej na rok 2016  treść:
 Dz.U. Woj. Wlkp. poz.3793 z dnia 13 czerwca 2016r.
 24.05.2016r  XXI/119/16 zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  z przykanalikami w Brzozogaju gm. Kłecko oraz budowa przyłącza do kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownią i instalacją w Dębnicy”  treść:  
 24.05.2016r  XXI/120/16 zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowyja Gmina Kłecko”  treść:  
 24.05.2016r  XXI/121/16 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków .  treść:  
 24.05.2016r  XXI/122/16 przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Kłecko na lata 2016-2020”  treść:  

 XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO 

   29.06.2016r XXII/123/16
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok.
treść:
 
29.06.2016r XXII/124/16
udzielenia Burmistrzowi Gminy Kłecko absolutorium za 2015 rok
 treść:  
29.06.2016r  XXII/125/16 zmiany uchwały budżetowej na rok 2016  treść:
 Dz.U. Woj. Wlkp. poz.4384 z dnia 6 lipca 2016
29.06.2016r   XXII/126/16 zmiany Uchwały Nr XVII/94/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej PrognozyFinansowej Gminy Kłecko na lata 2016 – 2024.  treść:  

XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO

 20.07.2016r  XXIII/127/16 zmiany uchwały budżetowej na rok 2016  treść: Dz.U. Woj. Wlkp. poz.   z dnia    2016
 20.07.2016r  XXIII/128/16 zmiany Uchwały Nr XVII/94/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej PrognozyFinansowej Gminy Kłecko na lata 2016 – 2024.  treść:
 
 20.07.2016r  XXIII/129/16

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kłecko.

 treść:  

  XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO

    

 30.08.2016r.

 XXIV/130/16 zmiany uchwały budżetowej na rok 2016  treść:  Dz.U. Woj. Wlkp. poz.5590   z dnia   21 września  2016
 30.08.2016r.  XXIV/131/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/94/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2016 – 2024.  treść;  
 30.08.2016r.  XXIV/132/16 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/119/16 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Brzozogaju gm. Kłecko oraz budowa przyłącza do kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownią i instalacją w Dębnicy”.  treść  
 30.08.2016.r  XXIV/133/16 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Kłecko, gmina Kłecko.  treść:  
 30.08.2016r.  XXIV/134/16 w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłecku.  treść:  

    XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO

 16.09.2016.r  XXV/135/16 zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
 treść:  Dz.U. Woj. Wlkp. poz.5589   z dnia   21 września  2016
 16.09.2016r.  XXV/136/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/94/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2016 – 2024.  treść:

 

 

 XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO

 19.10.2016.r  XXVI/137/16 zmiany uchwały budżetowej na rok 2016  treść:  Dz.U. Woj. Wlkp. poz. 7130  z dnia 22 listopada  2016
 19.10.2016r.  XXVI/138/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/94/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2016 – 2024.  treść:  
 19.10.2016r.  XXVI/139/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieścisko.  treść:  

  XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO

 09.11.2016r.  XXVII/140/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016  Treść:  Dz.U. Woj. Wlkp. poz. 7131  z dnia 22 listopada  2016
 09.11.2016r.  XXVII/141/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/94/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2016 – 2024.  Treść:
 
 09.11.2016r.  XXVII/142/16 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłecko na lata 2016 – 2020 z perspektywą do roku 2024”.  Treść:  
 09.11.2016r.  XXVII/143/16 w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kłecko – aktualizacja”.  Treść:  
 09.11.2016r.  XXVII/144/16 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłecko. 
 Treść:  
 09.11.2016r.  XXVII/145/16 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kłecko. 
 Treść:  
 09.11.2016r.  XXVII/146/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w nieruchomości, stanowiącej działkę nr 213/9 w Kłecku, w trybie wykonania roszczenia z art. 231 § 1 Kodeksu cywilnego.  Treść:  
 09.11.2016r.  XXVII/147/16 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na zadanie inwestycyjne. 
 Treść:  
 XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
 30.11.2016r.  XXVIII/148/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016  Treść:  Dz.U. Woj. Wlkp. poz. 7618  z dnia 6 grudnia  2016
 30.11.2016r.  XXVIII/149/16 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kłecko w 2017 roku.  Treść:  Dz.U. Woj. Wlkp. poz. 7619  z dnia 6 grudnia  2016
 30.11.2016r.  XXVIII/150/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  Treść:  Dz.U. Woj. Wlkp. poz. 7620  z dnia 6 grudnia  2016
 30.11.2016r.  XXVIII/151/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  Treść:  Dz.U. Woj. Wlkp. poz. 7621  z dnia 6 grudnia  2016
 30.11.2016r.  XXVIII/152/16 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/70/15 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Kłecko poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.  Treść:  Dz.U. Woj. Wlkp. poz. 7622  z dnia 6 grudnia2016
 30.11.2016r.  XXVIII/153/16 w sprawie przyjęcia na rok 2017 Programu Współpracy Gminy Kłecko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 Treść:  
  XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
 29.12.2016r.  XXIX/154/16  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.  Treść:  
 29.12.2016r.  XXIX/155/16  w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/94/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2016 – 2025.  Treść:  
 29.12.2016r.  XXIX/156/16  w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2017 –2025.  Treść:  
 29.12.2016r.  XXIX/157/16  w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.  Treść:  
 29.12.2016r.  XXIX/158/16  w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kłecko, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.  Treść:  
 29.12.2016r.  XXIX/159/16  w sprawie uchwalenia strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Kłecko na lata 2016-2020.  Treść:  
 29.12.2016r.  XXIX/160/16  w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Kłecko na 2017 rok.  Treść:  
 29.12.2016r.  XXIX/161/16  w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z zakładem budżetowym.  Treść:  
 29.12.2016r.  XXIX/162/16 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Gminy Kłecko na 2017 rok.  Treść:  
 29.12.2016r.  XXIX/163/16  w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2017 rok.  Treść: