Uchwały - 2004

Lista wiadomości
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie projektu o nazwie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłecku ulice: Ustronie i Czarnieckiego"
w sprawie ustalenia planu wydatków nie wygasających w 2004 roku
w sprawie zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady na 2005 rok.
w sprawie uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej na 2005 rok.
Wyrażenia zgody na zbycie 2 lokali mieszkalnych w budynku nr 6 przy ul. Dworcowej w Kłecku.
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2005 rok.
w sprawie budzetu Gminy Kłecko na 2005r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Nr II/8/02 z dnia 16.12.2002 dotyczącej wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Kłecko
w sprawie wyrażenie zgody na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa na Projekt realizowany w ramach ZPOR pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłecku ulice: Ustronie i Czarnieckiego.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłecko.
w sprawie uchwalenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznanych w formie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych.
w sprawie uchwalenie programu współpracy Gminy Kłecko z organizacjami zajmującymi się działalnością pożytku publicznego na 2005r.
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 rok
w sprawie ustalenie wysokości opłaty targowej
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2005 rok.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/98/04 z 16.2.04 dotyczącej określenia zasad stosowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w Gminie Kłecko, sprzyjających powstawaniu nowych miejsc pracy.
w sprawie zamiaru likwidacji Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kłecku.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko nr XXXIII/233/01 z dnia 12 grudnia 2001r. dot. zasad gospodarowania lokalami użytkowymi.
w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej w Świniarach (była baza SKR).
w sprawie wyrażenia woli prowadzenia na terenie Gminy Kłecko Zespołów Szkolno - Przedszkolnych.
w sprawie Zmiany w budżecie Gminy na 2004 rok.
w sprawie zmiany w zestawieniu przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2004.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kłecko na lata 2004 - 2007r.
w sprawie środka specjalnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kłecku.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkalno - letniskowego dla obszaru działki 93/22 położonej w Gorzuchowie.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej stacją transformatorową nieruchomości przy ulicy Targowej w Kłecku.
w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Kłecku, ul. Gnieźnieńska 7 A.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2004 rok.
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację Projektu pod nazwą “Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłecku dla ulicy Ustronie i Czarnieckiego”
w sprawie Budżetu Gminy Kłecko na rok 2004
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XXXVIII/267/02 dotyczącej zaciągnięcia zobowiązań na inwestycję p.n. “ Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kłecku ”
w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kłecko.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko nr XXXV/244/02 z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy Kłecko dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty
w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie budowy hali sportowej w Kłecku ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
w sprawie wyrażenia woli współpracy między Miastem i Gminą Kłecko a Miastem i Gminą Słubice.
(brak danych)
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2004 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na modernizację chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 190 Wągrowiec - Gniezno na odcinku Polska Wieś - Kłecko
w sprawie zmiany uchwały Rady Nr XXXVIII/267/02 z 16.09.02 dotyczącej zaciągnięcia zobowiązań na inwestycję "Budowa hali sportowej przy ZSP w Kłecku"
w sprawie udzielenia ABSOLUTORIUM dla Burmistrza Gminy za 2003 rok
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania terenu budownictwa mieszkalno - letniskowego dz. Nr 165 w Wilkowyji
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania terenu budownictwa handl. Usług. Dz. Nr 80, 81/1 i 83 w Świniarach
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania terenu budownictwa aktywizacji gospodarczej dz. 453/1 w Kłecku
w sprawie zasady wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
w sprawie zamiany uchwały Rady nr II/8/02 z dnia 16.12.2003 dotyczącej ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Kłecko.
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kłecku.
w sprawie przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa letniskowego dla obszaru działki nr ewid. 106 położonej w Gorzuchowie. (brak załącznika)
w sprawie obniżenia wskaźników procentowych służących ustalaniu wysokości dodatku mieszkaniowego
w sprawie określenia zasad stosowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w Gminie Kłecko, sprzyjających powstawaniu nowych miejsc pracy.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kłecko na 2004r.(brak załączników)
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodow i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2004r.(brak danych)