Uchwały - 2005

Uchwała XXVIII/194/05 z dnia 14 listopada 2005r.

Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady na 2006 rok.
w sprawie uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej na 2006 rok
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kłecko.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wysokości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłecko.
w sprawie zaciągniecia w 2006 roku kredytu bankowego długoterminowego.
w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kłecko na 2006 rok.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
w sprawie poboru podatku rolnego
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2005 rok
w sprawie rozpatrzenie skargi na Kierownika ZGK
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkalno - letniskowego dla obszaru działek nr ewidencyjny 110, 111, i 168 położonych w Wilkowyji.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu rolnego - działka nr 405 w Kłecku.
w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Szlaku Piastowskiego.
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2006 rok.
w sprawie zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy na lata 2004-2007.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 rok.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa rekreacyjno - letniskowego dla obszaru położonego w Dębnicy przy jeziorze Mistrzewskim
w sprawie utworzenia Związku Gmin Szlaku Piastowskiego
w sprawie uchwalenie programu współpracy Gminy Kłecko z organizacjami zajmującymi się działalnością pożytku publicznego na 2006 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/179/05 z dnia 27.06.2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa rekreacyjno letniskowego dla obszaru działek nr ewidencyjny 93/12-21, położonych w Gorzuchowie.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa rekreacyjno letniskowego dla obszaru położonego w Dębnicy przy drodze z Dębnicy do Owieczek
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej w Gorzuchowie.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości komunalnych- działki nr 311 i 312 w Wilkowyji.
w sprawie zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy nr /2.30/III/3.1/51/04/U/78/04 (Projektu "Budowa Kanalizacji w Kłecku ulice: Ustronie i Czarnieckiego").
w sprawie zmiany w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005
w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2005 r.
w sprawie ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wysokości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłecko.
w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z targowiska w Kłecku.
w sprawie zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
w sprawie zamiany w budżecie Gminy na 2005 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Gnieźnie na remont chodnika przy ul. Czarnieckiego w Kłecku.
w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/02 z 18 11 2002 r. dotyczącej powołania stałych Komisji Rady Miejskiej
w sprawie zgody na zbycie lokali mieszkalnych w budynku komunalnym w Kłecku przy ulicy Dworcowej 39.
sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na modernizację chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 190 Wągrowiec - Gniezno na odcinku Polska Wieś - Kłecko
w sprawie Absolutorium dla Burmistrza Gminy za 2004 rok.
w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady wypłat i wysokości diet dla radnych za udział w pracach Rady.(Nr II/7/02 z 16.12.02).
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2005 rok.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i terenów zabudowy mieszkaniowej letniskowej w Wilkowyji - dz.ewid. 165
w sprawie zgody na wydzierżawienia działki rolnej położonej w Kłecku przy ul. Paderewskiego.
w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Kłecku.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2005 rok.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr I/5/02 z dnia 18 listopada 2002 r. dotyczącej powołania stałych Komisji Rady
w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z członkostwa w Komisji.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego