Uchwały - 2006

Uchwała Nr XXXI/209/06 z dnia 20 marca 2006r.

Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady na 2007 rok.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady na 2007 rok.
w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego lata 2007 - 2013.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/126/04 z 13.09.2004 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kłecko na lata 2004-2007
w sprawie zgody na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości gruntowej usytuowanej przy ul. Słonecznej w Kłecku
w sprawie uchwalenia planu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Kłecko.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłecko
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2007 rok.
w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2007 rok.
w sprawie wystąpienia Gminy Kłecko ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego".
w sprawie zgody na zbycie gruntu rolnego - działka nr 483 w Kłecku.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.
w sprawie określenia wysokości podatków od psów
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2007 r.
w sprawie ustalenia zasad wypłat i wysokości diet za udział w pracach Rady Miejskiej Gminy Kłecko.
w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej.
w sprawie określenia nazw, zakresu działania i liczby członków stałych Komisji Rady Miejskiej.
w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej wydającego polecenie wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Gminy Kłecko
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Kłecko
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora ZSP w Kłecku.
w sprawie programu współpracy Gminy Kłecko z organizacjami zajmującymi się działalnością pożytku publicznego za 2007 rok.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad gospodarowania lokalami użytkowymi.
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości gruntowej, usytuowanej przy ul. Dworcowej w Kłecku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 r.
w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Kłecko za I półrocze
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 r.
w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na 2007 rok.
w sprawie uchwalenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Kłecko na 2006 rok.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Kłecko dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zakup leku z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Gnieźnie.
w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Gminy Kłecko za 2005 rok.
Uchwała w sprawie : zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr I/5/02 z dnia 18 listopada 2002r. dotyczącej powołania stałych Komisji Rady Miejskiej.
w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż 5 lokali mieszkalnych o nr 1, 2, 3, 4, i 5 znajdujących się w budynku położonym w Kłecku przy ul. Kościuszki 10.
w sprawie:zmiany budżetu Gminy Kłecko na 2006r.
w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2006 rok