Uchwały - 2007

Uchwała Nr VI/40/07 z dnia 30 kwietnia 2007r.

Lista wiadomości
w sprawie wniesienia skargi na uchwałę Nr 24/987/2007 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, będącej użytkownikiem wieczystym tych nieruchomości oraz udzielenia spółdzielni z tego tytułu bonifikaty.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Gminy Kłecko na 2008 rok
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2008 rok.
w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kłecko
w sprawie przystąpienia Gminy Kłecko do Spółki z o.o. Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Wągrowcu.
w sprawie : ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłecko.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2008 rok.
w sprawie: uchwalenia budżetu na 2008 rok>>>
w sprawie: zmiany budżetu na 2007 rok>>>
w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy Kłecko o obowiązku przedłożenia oświadczeń lustracyjnych.>>>
w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2008 r.
w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008 –2013>>>>
w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kłecko.>>>>
w sprawie : ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów.>>>
w sprawie : ustalenia wysokości opłaty targowej.>>>
w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. >>>>
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2008 rok.>>>
zmiany budżetu Gminy na rok 2007>>>
w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Kłecko na rok 2007>>>
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie 2 działek budowlanych,położonych przy ul. Kasztanowej w Kłecku
w sprawie: wyrażenia zgody Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na uśrednienie okresu użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Słonecznej 26 w Kłecku.
w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przygotowania i wykonania zadania p.n. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie” .
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gnieźnie
w sprawie ustalenia liczby punktów oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa).
w sprawie programu współpracy Gminy Kłecko z organizacjami zajmującymi się działalnością pożytku publicznego na rok 2008>>>
zmiany budżetu gminy Kłecko na rok 2007>>>
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu rolnego działki Nr 523/1 w Kłecku>>>
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu rolnego działki Nr 424/2 w Kłecku>>>
w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny kandydatow na ławników>>>
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu rolnego działki Nr 713 w Kłecku.>>>
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu na remont drogi Polska Wieś-Świniary Dolne.>>>
w sprawie: udzielenia dotacji Parafii Rzymsko Katolickiej p.w.Św. Jerzego i św. Jadwigi w Kłecku na prace konserwatorskie przy zabytku>>>
w sprawie przekazania Policji środków finansowych na dodatkowe służby prewencyjne na terenie gminy Kłecko.
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kłecko na 2007 rok>>>
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz letniskowej w Wilkowyji, działki Nr ewid. 110;111;168
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków .
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kłecko na rok 2007.
w sprawie wydawania przez Gminę Kłecko gazety samorządowej pod nazwą "Kłecko-wieści gminne"
w sprawie przekazania Policji środków finansowych na dodatkowe służby prewencyjne na terenie Gminy Kłecko.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego w Kłecku ze środków Ministerstwa Sportu.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszklanym jednorodzinnym we wsi Czechy.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłecko obejmującym lata 2007 do 2011.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XXIII/162/05 z dnia 30 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kłecko na 2007 rok.
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Kłecko za 2006 rok.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kłecko na 2007r.
w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.
w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji ściekowej Kłecko.
w sprawie przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkalno - letniskowego dla obszaru działki nr ewid. 164 położonej w Wilkowyji.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz letniskowej w Wilkowyji, działki nr ew. 111, 110, 168.>>>>>>>UCHYLONO
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości - II część byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej, usytuowanego przy ul. Targowej.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli na 2007 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok
w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Kłecko lub jej jednostkom organizacyjnym.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Kłecko w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego".
w sprawie przekazania Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu skargi i odpowiedzi na skargę.
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr V/41/03 z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w opłacie za przekształcenie prawa u użytkowania wieczystego...>>>