Uchwały - 2008

Uchwała Nr XVIII/124/08 27.10.2008

Tekst uchwały.pdf
Lista wiadomości
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy elektrowni wiatrowych : „Mieścisko III” na terenie obrębów geodezyjnych: Dębnica, Bielawy Sulin
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy elektrowni wiatrowych : „Mieścisko II” na terenie obrębów geodezyjnych: Biskupice Jeziorne, Pruchnowo, Brzozogaj, Bielawy,
w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2009 r
w sprawie: uchwalenie planu pracy Rady na 2009 rok.
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłecko.
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w opłacie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych w Kłecku na rzecz użytkowników wieczystych
w sprawie: zasad używania herbu i flagi Gminy Kłecko.
w sprawie: uchwalenie Budżetu Gminy na 2009 rok
w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2008 rok.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż 4 lokali mieszkalnych w budynku nr 3 przy Placu Powstańców Wielkopolskich w Kłecku.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż: 7 lokali mieszkalnych w budynku nr 2 przy Placu Powstańców Wielkopolskich w Kłecku
w sprawie:zmian w Budżecie Gminy na 2008 rok.
w sprawie: przystąpienia do realizacji zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.
w sprawie: uchylenia uchwały o przystąpieniu Gminy Kłecko do Spółki z o.o. Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Wągrowcu.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kłecko do Stowarzyszenia Światowid działającego jako Lokalna Grupa Działania.
w sprawie: uchwalenie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli na 2009 rok.
w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2009 r.
w sprawie: Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy na lata 2008-2014.
w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2009 rok.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Kłecko dla Powiatu Gnieźnieńskiego na realizację w 2008 roku powiatowego „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Kłecko dla Powiatu Gnieźnieńskiego na dofinansowanie zakupu łóżka kardiologicznego z przeznaczeniem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania przez Gminę na modernizację oświetlenia ulicznego
w sprawie: uchwalenia programu współpracy z organizacjami zajmującymi się działalnością pożytku publicznego na 2009 rok.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działka nr 114 w Kłecku
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działka nr 90 w Charbowie
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działka nr 80/2 w Polskiej Wsi
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości: działka nr 80/1 w Polskiej Wsi
w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2008 rok.
w sprawie:wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Kłecko na 2008 rok.
w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w stołówkach szkolnych prowadzonych przez Gminę Kłecko.
w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków ich przyznawania.
W sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków .
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2008 rok
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu na remont drogi powiatowej Polska Wieś – Świniary Dolne.
w sprawie: przystąpienia Gminy Kłecko do Stowarzyszenia Światowid działającego jako Lokalna Grupa Działania.
w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Gnieźnie polegającego na likwidacji Stacji Dializ i Poradni Nefrologicznej Konsultacyjnej.
w sprawie: zmiany w budżecie Gminy na 2008 rok.
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Kłecko za 2007 rok.
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w opłacie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Modrzewiowej 14 w Kłecku
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych we wsi Ułanowo - działka nr 153 z przeznaczeniem na boisko sportowe.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych we wsi Ułanowo - działka nr 65/1 z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu rolnego we wsi Wilkowyja: - działka nr 123/2
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu rolnego we wsi Wilkowyja:- działka nr 105
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany Studiom uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłecko
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2008 rok
w sprawie: Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kłecko na lata 2008 – 2013
w sprawie:udzielenia dotacji Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. św. Jerzego i św. Jadwigi w Kłecku na prace konserwatorskie przy zabytku.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zakup karetki reanimacyjnej.
w sprawie: przekazania Policji środków finansowych na dodatkowe służby prewencyjne na terenie Gminy Kłecko.