Uchwały - 2009

Uchwała Nr XX/143/09 10.02.2009

Treść uchwały.pdf
Lista wiadomości
W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010 rok.
W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż pięciu lokali mieszkalnych nr 1, 2 i 3 w budynku nr 2 oraz lokali nr 1 i nr 2 w budynku nr 3 we wsi Charbowo
W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż trzech lokali mieszkalnych nr 1, 2 i 3 w budynku nr 5 usytuowanym przy ulicy dr Juliana Domańskiego w Kłecku.
W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XXVII/177/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
W sprawie zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady na 2010 rok.
W sprawie uchwalenia planu pracy Rady na 2010 rok
W sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Gnieźnieńskiemu na przebudowę drogi powiatowej Łopienno – Charbowo.
W sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2010 rok na dofinansowanie budowy drogi powiatowej Łopienno – Charbowo
W sprawie zgody na ustanowienie hipoteki kaucyjnej
W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XXIII/162/05 z dnia 30 marca 20 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
W sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłecko.
W sprawie zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości: Szkole Podstawowej w Dębnicy
W sprawie zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości: Zespołowi Szkolno Przedszkolnemu w Kłecku
W sprawie zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości: Gimnazjum im. Prof. Władysław Nehringa w Kłecku
w sprawie wyrażenie zgody na ustanowienie hipoteki zwykłej
W sprawie zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kłecku
w sprawie rozpatrzenia skargi Regionalnego Dyrektora Ochron Środowiska na Burmistrza Gminy Kłecko
w sprawie likwidacji Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Kłecko.
w sprawie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie Szkole Podstawowej im. „Sylwestra Śliwińskiego’ w użyczenie nieruchomości
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kłecko
w sprawie wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kłecko.
w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie gminy Kłecko, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
w spawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
w sprawie ustalenie stawek podatku od nieruchomości
w sprawie obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXI/144/09 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 05 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnej strategi rozwiązywania problemów społecznych
w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Przedszkolu nr 1 w Kłecku
w sprawie: zmiany Budżetu Gminy na 2009 r.
w sprawie: ustalenia opłaty za świadczenia w Przedszkolu Nr 1 w Kłecku
w sprawie: wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kłecko środków stanowiących fundusz sołecki
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia w roku 2009 kredytu bankowego długoterminowego
w sprawie: Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2009 – 2014
w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
w sprawie: udzielenia bonifikaty w opłacie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo władności nieruchomości położonych w Kłecku na rzecz użytkowników wieczystych
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości działki nr 68 we wsi Świniary
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - działki nr 21 położonej we wsi Czechy
w sprawie: absolutorium dla Burmistrza za 2008 rok
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkalno usługowego i letniskowego dla obszaru działki nr ewid. 64/4 położonej w Gorzuchowie.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa letniskowego dla obszaru działek nr ewid. 556/1 i 556/2 położonych w Kłecku,
w sprawie: udzielenia dotacji Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. św. Mikołaja i św. Jadwigi w Dębnicy na prace konserwatorskie przy zabytku
w sprawie: zaciągnięcie zobowiązania przez Gminę Kłecko na konserwację oświetlenia ulicznego
w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2009 rok
w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłecku do załatwiania spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
w sprawie: uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 – 2013
w sprawie: zmiany Statutu Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego i przyjęcie jego tekstu jednolitego.
w sprawie: rozpatrzenie skargi na Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kłecku.
w sprawie: przekazania Policji środków finansowych na dodatkowe służby prewencyjne na terenie Gminy Kłecko.
w sprawie: zaciągnięcia w roku 2009 kredytu bankowego długoterminowego.
w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2009 rok.