Uchwały - 2010

Lista wiadomości
Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady na 2011 rok.
Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej Gminy Kłecko na 2011 rok.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez Gmin Kłecko na budowę kanalizacji sanitarnej w Dębnicy Gmina Kłecko
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”.
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego.
w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości stałych.
w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno prawny przypadający Gminie Kłecko lub jej jednostkom podległym oraz wskazaniu organu i osób do tego uprawnionych
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/178/09 z dnia 04.11.2009 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie Gminy Kłecko, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2011 – 2017.
Uchwalenie Budżetu Gminy na 2011 rok.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2010 r.
w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2010-2017.
w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej wydającego polecenie wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Klecko na 2010 r.
w sprawie zasad wypłat diet i przewodnicącym zarządów osiedli w mieście Klecko.
w sprawie zasad wypłat i wysokości diet za udzial w pracach Rady Miejskiej Gminy Kłecko.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Klecko
w sprawie powołania stałych Komisji Rady
w sprawie określenia nazw, zakresu działania i liczby członków stałych Komisji Rady
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
Zmiana uchwały Nr XXXV/236/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
W sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2010 2017
Zaciągnięcie zobowiązania przez Gminę Kłecko na budowę kanalizacji sanitarnej w Dębnicy gmina Kłecko.
W sprawie zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości: Kłecko na lata 2010-2017
W sprawie zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości: Działyń na lata 2010-2017
W sprawie przyjęcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011 rok.
W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XVIII/126/08 z dnia 27.10.2008 r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla Gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie
W sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych. Dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
W sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2011 rok.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2010 r.
w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłecko
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokości stawki procentowej tej bonifikaty.
w spawie konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kłecko
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłecko na 2010 r.
w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłecko.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkalno - usługowe dla obszaru działek nr ew.421 i 422 położonych w Kłecku.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkalno - usługowe i letniskowe dla obszaru działek nr ew. 67 i 68 położonych w Gorzuchowie
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/145/09 z dnia 05 marca 2009 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłecku do załatwiania spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłecko oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy na 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Michalcza na lata 2010-217.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kłecko na lata 2010 – 2017
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2010 – 2017.
W sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie wyprzedzające w ramach PROW zdania pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bojanice i Kopydłowo Gmina Kłecko
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu na pokrycie kosztów „publikacji książkowej
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu na realizację przedsięwzięcia„Likwidacja wyrobów zawierających azbest”
w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Klecko
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Klecko na 2010 r.
W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 2 lokali mieszkalnych nr 1 i nr 2 w budynku nr 1 przy ul. Zacisze w Kłecku.
W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej działki nr 288, położonej w Kłecku przy ul. Jarzębinowej - pod budowę boiska sportowego „ORLIK’
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
W sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy za 2009 rok
W sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Kłecko, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową straż Pożarną lub Gminę.
W sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w Budżecie Gminy Kłecko na 2011 rok środków stanowiących fundusz sołecki
W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kłecku na rzecz użytkownika wieczystego
W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – działka nr 937/2 stanowiącej własność Gminy Kłecko na działkę nr 929/2 stanowiącą własność osoby fizycznej.
W sprawie przekazania Policji Środków finansowych na dodatkowe służby prewencyjne na terenie Gminy Kłecko
W sprawie zmian Budżetu Gminy Kłecko na 2010 rok.
w sprawie zmiany Budzetu Gminy na 2010 r.
W sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kłecko na lata 2010-2014.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez Gminę Kłecko na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bojanice i Kopydłowo Gminy Kłecko
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kłecko na lata 2010–2017”
W sprawie wyrażenia zgody nabycie użytkowania wieczystego w nieruchomości położonej w Kłecku przy ul. Czarnieckiego 9 działka nr 449/2,
w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kłecko na 2010 rok.
W spawie uchwalenie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kłecko na lata 2010-2014.
W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XVIII/126/08 z dnia 27 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla Gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.