Uchwały - 2011

Lista wiadomości
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie kierownika jednostki organizacyjnej gminy.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2012 rok
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Gminy Kłecko na 2012 rok
w sprawie likwidacji Przedszkola w Działyniu
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Sylwestra Śliwińskiego w Świniarach
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Działyniu
w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Gnieźnieńskim i innymi gminami Powiatu Gnieźnieńskiego celem wspólnego opracowania i realizacji Programu Zdrowia Psychicznego
w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Komorowie – działka nr 66
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Kłecku – działka nr 67/2
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych w budynku nr 15 przy ul. Paderewskiego w Kłecku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych w budynku nr 2 w Wilkowyj
w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkalnego zasobu Gminy
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017
w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kłecko na 2012 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2011 - 2017
w sprawie zmian w budzęcie Gminy na 2011 r.
W sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Nr 2 w Działyniu
W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Świniarach.
W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Działyniu.
W sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Kłecko z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
w sprawie zmian w budzęcie Gminy na 2011 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Dębnica gmina Kłecko - działki oznaczone nr ewidencyjnymi 125/16, 126/6 i 126/8.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej.
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2012 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Kłecko na 2012 rok.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa mieszkalno letniskowego dla obszaru działki nr ew. 164 w Wilkowyji,
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kłecku na rzecz użytkownika wieczystego
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Działyniu.
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gnieźnie.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2011 – 2017.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2011 rok.
W sprawie zmiany Statutu Gminy Kłecko
w sprawie przekazania Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu skargi i odpowiedzi na skargę.
w sprawie ustalenia liczby punktów oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa
w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny kandydatów na ławników.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kłecko
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/225/10 z dnia 24.06.2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie wyprzedzające w ramach PROW zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bojanice i Kopydłowo Gmina Kłecko
w sprawie zmiany Budżetu Gminy na 2011 rok
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kłecku – działka nr 264/2.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Kłecku – działka nr 287/2.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Paderewskiego w Kłecku – działka nr 31/5.
w sprawie określenia górnych stawek ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezprzewodowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kłecko.
Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
w sprawie zamiany budżetu Gminy na 2011 rok
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy absolutorium
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy,
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na realizację operacji pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w Dębnicy Gmina Klecko.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy na 2011 rok
w sorawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klecko na lata 2011 - 2017.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie części nieruchomości położonej w Kłecku przy ul. Targowej 6.
Uchwała w sprawie nie wyrażania zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kłecko na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
Uchwała w sprawie przekazania Policji środków finansowych na dodatkowe służby prewencyjne na terenie Gminy Kłecko.
Zmiana Budżetu Gminy Kłecko na 2011 rok.
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2011 –2017.
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa mieszkalno – letniskowego dla obszaru działki numer ewidencyjny 164 w Wilkowyji.
Uchwała w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego.
W sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nr 2 (Kłecko- Kolonia)
W sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nr 1 (miasto Kłecko)
W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zakrzewo
W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Waliszewo
W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wilkowyja
W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ułanowo
W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Świniary
W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sulin
W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pomarzany
W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Polska Wieś
W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Michalcza
W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Komorowo
W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kamieniec
W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gorzuchowo
W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Działyń Kopydłowo
W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dziećmiarki
W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dębnica
W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Charbowo
W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Czechy
W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Brzozogaj
W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bojanice
W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Biskupice
W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bielawy Pruchnowo