Uchwały - 2012

Uchwała Nr XVI/143/12 z 29.10.2012r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na 2013r.
Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2013rok.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Gminy kłecko na 2013rok
w sprawie przekazania Sądowi Admionistracyjnemu w Poznaniu skargi i odpowiedzi na skargę.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Michalczy - działki nr 61/1, stanowiącej własność Gminy Kłecko , na działkę nr 58/13 stanowiącej własność osób fizycznych.
w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów na obszarze Gminy Kłecko.
w sprawie zmiany uchwały nr XVI/147/12 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Kłecko na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłecko.
w sprawie udzielenia dotacji parafii Rzymsko-Katolickiej p.w.św. Katarzyny na prace konserwatorskie przy zabytku.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2013-2017
w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2012-2017
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
w sprawie zamiany budżetu gminy na 2012rok.
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkuja mieszkańcy, a powstaja odpady komunalne.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zkresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kłecko i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczona opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych n aobszarze Miasta i Gminy Kłecko.
w sprawie określenia częstotliwości i trybu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
w sprawie określenia metody opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Dębnicy - działka nr 56/2 o powierzni 2,1939 ha.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkalno-usługowe i letniskowe dla obszaru działki nr. ewid. 64/4 położonej w Gorzuchowie.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewid. Dziećmiarki w gminie Klecko
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kłecku.
w sprawie podziału Gminy Kłecko na jednomandatowe okręgi wyborcze , ustalenie ich granic i numerów.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomośc.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na 2013r.
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminiowego.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na 2012-2017.
w sprawie zminy budżetu gminy na 2012r.
w sprawie Programu współpracy Gminy Kłecko z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadącymi dziłalność pozytku publicznego na 2013r.
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kłecku - dzialka 917, o powierzchni 0,0223ha.
w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na 2012-2017
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kłecko 2012r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych przez inne iniż Gmina Kłecko, osoby prawne lub fizyczneoraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania , terenu i sposobu rozliczania.
w sprawie ustosunkowania sie do zarzutów skargi na działania Rady Miejskiej Gminy Kłecko.
w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2012 rok.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2011r.
w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
w sprawie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Kłecko.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Kłecko – działce nr 249 położnej w Kłecku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłecko na 2012 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2017
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Kłecko
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkalno – usługowe i letniskowe dla obszaru działek nr ewid. 67 i 68 położonych w Gorzuchowie
w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kłecko w 2012r.
uchwalenie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2012 – 2016.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kłecko na 2012 rok środków stanowiących fundusz solecki.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Świniarach - działka nr 82/1 o powierzchni 0,4600 ha
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kłecku - działka nr 408 o powierzchni 0,3825 ha,
w sprawie planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Gminie Kłecko.
w sprawie planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Kłecko.
w sprawie wyznaczenia Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin w Gminie Kłecko.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłecko na 2012 rok.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2012 - 2017
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XVIII/126/08 z dnia 27.10.2008 roku w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pod nazwa „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla Gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.