2011

Lista wiadomości
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wykonania urządzeń wodnych o wydajności powyżej 10 m³/h, służących do poboru wód podziemnych z utworów mioceńskich na terenie działek nr 11/7 i 11/9 położonych w m. Działyń, gm. Kłecko.
zawiadomienie o wszczęciu postępowania na budowę biogazowni o mocy 100kW wraz z suszarnią wykorzystującą ciepło koogeneracji na terenie działki nr 31/1, położonej w m. Ułanowo, gm. Kłecko.
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie obiektu służącego do napełniania słoików warzywami, konserwowania zalewami spożywczymi oraz poddaniu procesowi pasteryzacji na terenie działki nr 444, położonej Kłecku.
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej do otrzymywania biogazu na drodze fermentacji metanowej oraz urządzeń przetwarzających biogaz na prąd elektryczny i ciepło w sposób skojarzony w kogeneratorach o łącznej mocy 1,052 MW na terenie działki nr 11/5, obręb Działyń, w miejscowości Działyń, w gminie Kłecko.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na terenie działki nr 691/1, ark.10 w miejscowości Kolonia, gmina Kłecko.
o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie biogazowni rolniczej na terenie działki nr 11/5, obręb Działyń, w miejscowości Działyń, w gminie Kłecko