OBWIESZCZENIE NORKI

Na podstawie art. 33 ust.1 w związku z art.98 ust.4 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008r. o udostępnieniu informacji o  środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008r. Nr 199, poz.1227 ze zm.) podajemy do publicznej wiadomości obwieszczenie dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy hodowlanej norek w miejscowości Pomarzanki