Obieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środ. dla budowy norek w m. Ułanowo

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określeniu zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 23.03.2015r. Burmistrz Gminy Kłecko wydał postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy norek, planowanego do realizacji na działkach nr  31/1 i 31/2 w miejscowości Ułanowo, gmina Kłecko,

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14 Kłecko, pok. nr 8, piętro I, w godz. pracy urzędu (tj. pon 8ºº- 16ºº, wt.-pt.7ºº -15ºº) .

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa oraz w nawiązaniu do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013r., poz. 1235 ze zm.), obwieszczenie w powyżej sprawie zostanie podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko,
 w miejscowości Ułanowo, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kłecko: bip.klecko.pl oraz jego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego podania do wiadomości.

 

 

/-/ Burmistrz Gminy Klecko 

 mgr Adam Serwatka

 

Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływanie przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy norek w m. Ułanowo na środowisko