Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia RIG.6220.02.2016

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na reailzację przesięwzięcia polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków - budowie, rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Kłecku, planowanego do realizacji na działce nr 412/2, obręb Kłecko, gmina Kłecko.