Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko RIG.6220.01.2016

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej biogazowni rolniczej w Działyniu poprzez zwiększenie docelowej mocy instalacji do 1.3 MW na dz. ewid. nr 11/13 w m. Działyń.