Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego nr SKO.OŚ.405.414.2018

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu o uchyleniu decyzji odmawiającej okreslenia środowiskowych wuarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - tuczarni o obsadzie 208,6 DJP wraz z silosami magazynowymi na paszę, wagą samochodową i utwardzonym układem drogowym na działce ewid. nr 35 w m. Polska Wieś i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia.