Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania - 2021 r.

W roku 2021 r. został uruchomiony program udzielania dotacji z budżetu Gminy Kłecko na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania węglowego w celu ograniczenia niskiej emisji.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY KŁECKO

Ogłaszam nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, obejmujące wymianę istniejącego systemu ogrzewania węglowego na źródła ciepła obejmujące zakup i montaż:

1) kotłów olejowych,

2) kotłów gazowych,

3) kotłów gazowo-olejowych,

4) ogrzewania elektrycznego,

5) pompy ciepła,

6) kotłów na paliwa stałe, z wyłączeniem kotłów na paliwa stałe węglowe, spełniające następujące warunki:

a) zapewniających minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń, określonych w ust. 1 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193, str. 100; z 2016 r. L 346, str. 51);

b) umożliwiających wyłącznie automatyczne podawanie paliwa, za wyjątkiem instalacji zgazowujących paliwo;

c) nieposiadających rusztu awaryjnego oraz elementów umożliwiających jego zamontowanie.

   Zasady udzielania dotacji, w tym wysokość dotacji, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji, sposób ich rozliczenia, określa „Regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Kłecko na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, realizowane na terenie Gminy Kłecko” stanowiący załącznik do uchwały nr XXXVI/255/21 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 26 maja 2021 r.

Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych na jego realizację oraz termin jego realizacji:

Wnioski należny składać od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 15 października 2021 r. w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62-270 Kłecko (pon. 8:00 - 16:00, wt. - pt. 7:00 - 15:00) lub za pośrednictwem platformy ePUAP, przy czym wniosek należy opatrzyć podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub profilem zaufanym z platformy ePUAP.

Wnioski, które wpłyną do Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko po 15 października 2021 r. nie będą rozpatrywane.

Celem naboru jest przyznanie 2021 r. dotacji celowych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na wymianie dotychczasowego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania w roku budżetowym 2021 wynosi 100 000,00 zł.

Dotacja udzielana będzie w wysokości 50% poniesionych kosztów zakupu i montażu nowego źródła ciepła, ale nie więcej niż 3 000,00 zł.

Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania w roku budżetowym 2021 w budżecie Gminy Kłecko.

Realizacja zadnia może zostać rozpoczęta po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji. Dofinansowanie nie może być przeznaczone na refundację kosztów poniesionych przed datą zawarcia umowy. Rozliczenie inwestycji musi nastąpić do 30 listopada 2021 r.

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego.

Uchwała Nr XXXVI/255/21 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Kłecko na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, realizowane na terenie Gminy Kłecko

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiGminyKlecko/document/735372/Uchwa%C5%82a-XXXVI_255_21

Zarządzenie Nr 8/Vi/2021 Burmistrza Gminy Kłecko z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Kłecko na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, powołania Komisji do przeprowadzenia naboru oraz wzorów dokumentacji w postępowaniu o udzielenie dotacji

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiGminyKlecko/document/740231/Zarz%C4%85dzenie-8_VI_2021

Wniosek do pobrania pdf

Wniosek do pobrania w wersji edytowalnej