RIG.271.12.2020 Dostawa wyposażenia do pomieszczeń Dziennego Domu Pomocy w Kłecku i Klubu Seniora w Kłecku

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Zestawienie ofert na podstawie art. 86 ust. 5 PZP

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania