RIG.271.17.2020 Dostawa wyposażenia do pomieszczeń Dziennego Domu Pomocy w Kłecku i Klubu Seniora w Kłecku

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Informacja o adresie internetowym transmisji otwarcia ofert

Zestawienie ofert na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy PZP

Zawiadomienie o wyborze oferty