Przetargi 2013

RIG 271.02.2013 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kłecko

 

 Wyjaśnienia

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ - z 30.04.2013r.

Ogłoszenie po zmianie

Wyjasnienia

Zmiana ogłoszenia, wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ - z 29.04.2013r.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Wykaz ilości pojemników

Załącznik nr 3 - Lokalizacja PSZOK- mapki

Załącznik nr 4 - Projekt Regulaminu  PSZOK

Załącznik nr  5 - Wykaz punków do zbiórki leków i baterii

Załącznik nr 6- Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłecko

Załącznik nr 7 Uchwały Rady Gminy Kłecko w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kłecko i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załącznik nr 8 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 9 – Oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 10 – Oświadczenie z art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 11 – Wykaz narzędzi

Załącznik nr 12 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 13 - Wzór umowy  

 

Lista wiadomości