Przetargi 2017

RIG.271.21.2017.BR - Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kłecku

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik do 1-6

Załącznik nr 7 Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 8 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odnioru Robót Budowlanych

Załącznik nr 9 Przedmiary robót

Wyjaśnienia do SIWZ - 13.12.2017 r.

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ - 14.12.2017 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zestawienie ofert - 28.12.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty - 06.02.2018 r.

Lista wiadomości