Przetargi 2018

RIG.271.7.2018.BR Przebudowa drogi gminnej nr 283004P Pomarzany – Kamieniec (odcinek od Pomarzan do skrzyżowania z drogą gminną nr 283007P)

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do 1-6

Załącznik nr 7 Dokumentacja projektowa

Wyjaśnienia do SIWZ 25.05.2018 r.

Zestawienie ofert 06.06.2018 r. 

Zawiadomienie o wyborze oferty 22.06.2018 r.

Lista wiadomości