RIG.271.14.2019.BR Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kłecku na potrzeby Dziennego Domu Pomocy i Klubu Seniora

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1-8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Zestawienie ofert na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy

Zawiadomienie o wyborze oferty