RIG.271.15.2019.BR udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do 5 000 000,00 zł

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1-8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Klucz publiczny

Identyfikator postepowania: 382a05fe-87da-45d7-81a2-8fce22ff7549

Modyfikacja SIWZ 15.10.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienie treści SIWZ 18.10.2019

Wyjaśnienia treści SIWZ 23.10.2019

Wyjaśnienia treści SIWZ 30.10.2019

Modyfikacja SIWZ 30.10.2019

Zestawienie ofert na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy PZP

Zawiadomienie o wyborze oferty