RIG.271.18.2019.BR Zagospodarowanie odpadow komunalnych

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zestawienie ofert na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy

Zawiadomienie o wyborze oferty