RIG.271.8.2019.BR Dowozy i odwozy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Kłecko do placówek oświatowych w dniach nauki szkolnej w terminach obowiązujących w woj. wielkopolskim

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Zestawienie ofert na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy

Zawiadomienie o wyborze oferty