RFZ.271.16.2021 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej poza terenem aglomeracji kanalizacyjnej

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załączniki 1-7 do SWZ

Załącznik nr 8 do SWZ

 

Link do postępowania na https://miniportal.uzp.gov.pl:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1d6e61d3-c7d3-4edd-a3e2-fa8e580051e8

 

Modyfikacja treści SWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienia treści SWZ z 24.11.2021 r

Wyjaśnienia treści SWZ z 24.11.2021 r. (II)

Wyjaśnienia treści SWZ z 25.11.2021 r.

Wyjaśnienia treści SWZ z 26.11.2021 r.

 

Informacja o kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - skorygowana

Informacja o unieważnieniu postępowania - część IV Waliszewo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty