RFZ.271.18.2021 Prowadzenie zajęć dla podopiecznych Klubu Seniora w Kłecku i Klubu Seniora w Działyniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załączniki 1-8 do SWZ

 

 

Link do postępowania na http://miniportal.uzp.gov.pl:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/055949c0-942a-4419-b7aa-5a5eec575a65

 

Informacja o kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku postępowania