RFZ.271.19.2021 Zagospodarowanie odpadów komunalnych

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1-5 do SWZ

 

Link do postępowania na https://miniportal.uzp.gov.pl:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a85eaa5a-632c-4709-9dba-8e730ddabd59

 

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty