RFZ.271.5.2021 Przebudowa drogi gminnej nr 283021P w Waliszewie

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1-7 do SWZ

Załącznik nr 8 do SWZ

Link do postępowania na http://miniportal.uzp.gov.pl:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9f730f01-e6f9-4c78-a445-1fa9b08d1ade

 

Wyjaśnienie treści SWZ

Informacja o kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystaniejszej oferty