RFZ.271.6.2021 Przebudowa drogi gminnej nr 283062P w Kopydłowie (odc. od nawierzchni asfaltowej do granicy gminy)

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1-7 do SWZ

Załącznik nr 8 do SWZ

 

Link do postępowania na http://miniportal.uzp.gov.pl:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/656792a3-adfb-48fb-8c2e-35e300e6fa0c

Informacja o kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty