RFZ.271.8.2021 Prowadzenie zajęć dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Kłecku

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1-8 do SWZ

 

Link do postępowania na http://miniportal.uzp.gov.pl:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/40f76e09-b5d3-4a0d-a52f-44011b58a67e

 

Zmiana treści SWZ

Informacja o kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części II, III, IV, V, VII, VIII, IX i X

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części XI

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty