Zarządzenie Nr 17/2008 09.09.2008

 

Zarządzenie Nr 17/2008

Burmistrza Gminy Kłecko

z dnia 9 września 2008 roku

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni na terenie gminy Kłecko w sezonie grzewczym 2008/2009.

 

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 19 poz. 177 ze zmianami ),

 

z a r z ą d z a m co następuje:

 

§ l

W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni na terenie gminy Kłecko w sezonie grzewczym 200/2009” powołuję komisję przetargową w składzie:

 

1. Przewodniczący Komisji - Stanisław Chmielewski

2. Sekretarz - Damian Szczepański

  1. Członek - Ryszard Wójcik

 

§2

 

 

Regulamin pracy komisji przetargowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz

inż. Marek Kozicki