Projekt programu na 2014r.

« Edycja content

O G Ł O S Z E N I E

   Burmistrz Gminy Kłecko zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag/opinii do projektu „Program współpracy Gminy Kłecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

W/w program oraz formularz zgłaszania uwag są dostępne na stronie BIP Kłecko lub w Urzędzie Miejskim w Kłecku pokój nr 2 – II piętro.

Przedstawiony projekt programu jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie ulegał zmianom, dotyczy to w szczególności zadań priorytetowych oraz kwot planowanych na uch realizację. Działania te związane są z trwającymi pracami nad uchwałą budżetową na rok 2014.

Wszelkie uwagi i opinie dotyczące programu należy przesyłać do dnia 21 października 2013r. na adres Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 12 , 62-270 Kłecko lub drogą elektroniczną na adres:

 rada@klecko.pl

Opinia wymaga potwierdzenia tożsamości osoby opiniującej w sposób określony przepisami prawa – podpis elektroniczny.

Załączone dokumenty :

Burmistrz Gminy Kłecko

(-) Marek Kozicki