Projekt programu na 2016r.

O G Ł O S Z E N I E

   Burmistrz Gminy Kłecko zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag/opinii do projektu  uchwały w sprawie przyjęcia  Programu Współpracy Gminy Kłecko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016

W/w program oraz formularz zgłaszania uwag są dostępne na stronie BIP Kłecko lub w Urzędzie Miejskim w Kłecku.

Przedstawiony projekt programu jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie ulegał zmianom, dotyczy to w szczególności zadań priorytetowych oraz kwot planowanych na uch realizację. Działania te związane są z trwającymi pracami nad uchwałą budżetową na rok 2016.

Wszelkie uwagi i opinie dotyczące programu należy przesyłać do dnia 24 listopada 2015r. na adres Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 12 , 62-270 Kłecko lub drogą elektroniczną na adres:

klecko@klecko.pl


 

Opinia wymaga potwierdzenia tożsamości osoby opiniującej w sposób określony przepisami prawa – podpis elektroniczny.

Załączone dokumenty :

Burmistrz Gminy Kłecko

(-) mgr Adam Serwatka