RIG.271.17.2018.BR Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Działaniu

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamóiwenia

Załączniki 1-6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Zestawienie ofert 27.07.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 02.08.2018 r.