RIG.271.21.2018.BR Dostawa wyposażenia meblowego do świetlicy wiejskiej w Działyniu

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Zestawienie ofert 10.09.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 21.09.2018 r.