Rejestr petycji - 2018r.

Rejestr petycji - 2018r.

 L.p.
 Data
złożenia
petycji
 Podmiot wnoszący
petycję
Przedmiot petycji
 Przewidywany
termin
załatwienia
 Dane o przebiegu
postępowania
w tym
zasięganych 
opiniach
Sposób
załatwienia
petycji 
Skan
petycji 

1.

13.09.2018r.

Szulc-Efekt,

Warszawa

ul.Poligonowa 1

Wdrożenie systemu

monitorowania energii

Aktualnie nie

przewiduje się

wdrożenia systemu

 

BRAK

skan pisma

Treść  

2.