Postępowania prowadzone przez inne organy

Informacja o zmianie przedmiotu postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów dokumentów zmiany uchwał w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje sapalanie paliw. 

Informacja Wojewody Wielkopolskiego dot. wykonania opracowania pod nazwą "Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraji w latach 2020-2024"

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Poznaniu o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - pobór wód - Michalcza

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystapieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego do roku 2030 wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do prac nad przygotowaniem projektu planu ochrony Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz Lednickiego Parku Krajobrazowego

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów dokumentów Programów ochrony powietrza (czerwiec 2020)

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów dokumentów Programów ochrony powietrza 

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów Programów ochrony powietrza

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie przystąpienia do sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Stawy Kiszkowskie PLH300050