RIG.271.17.2019.BR Dostawa wyposażenia do pomieszczeń Klubu Seniora w Kłecku, Klubu Seniora w Działyniu i Dziennego Domu Pomocy w Kłecku

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki 1-8 do SIWZ

Zestawienie ofert na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy

Zawiadomienie o wyborze oferty