RIG.271.9.2020 Zapewnienie uczniom i wychowankom przedszkoli z terenu Gminy Kłecko przejazdu do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 poprzez zakup biletów miesięcznych oraz wykonani

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Zestawienie ofert na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy PZP

Zawiadomienie o wyborze oferty dla części I zamówienia

Zawiadomienie o wyborze oferty dla części II zamówienia