EWIDENCYJNA INNCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE NA TERENIE GMINY KŁECKO

EWIDENCYJNA INNCH OBIEKTÓW,

W KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE NA TERENIE GMINY KŁECKO

Osoby świadczące usługi hotelarskie w innych obiektach niż obiekty hotelarskie zobowiązane są przed rozpoczęciem działalności zgłosić taki obiekt do ewidencji prowadzonej w gminie właściwej ze względu na miejsce położenia obiektu. Obowiązek ten dotyczy wszystkich, którzy świadczą usługi hotelarskie w obiektach, które nie są obiektami hotelarskimi (czyli nie są: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem).
Zgodnie z ustawą usługi hotelarskie to: krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych. Inne obiekty mogące świadczyć usługi hotelarskie są to ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe, kwatery agroturystyczne, pokoje gościnne, internaty i szkoły zamienione w czasie wakacji i ferii na schroniska. 
Świadczeniem usług hotelarskich jest także wynajmowanie przez rolników pokoi i miejsca na gospodarstwach rolnych. Zatem należy pamiętać, iż rolnicy prowadzący gospodarstwa agroturystyczne są także zobowiązani do dokonania zgłoszenia.

 

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.);
2) ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.);
3) rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm.).

Sprawę załatwia:

Referat organizacyjny, promocji, spraw obywatelskich, kultury i sportu

62-270 Kłecko

Ul. Dworcowa 14

tel. 61 427 01 25 wew. 211

www.klecko.pl   

Dokumenty od wnioskodawcy:

Wniosek (do pobrania) o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie  obiektu, który nie jest obiektem hotelarskim (nie jest hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem,domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym). 

Załączniki:

1.Wniosek o wpis do ewidencji

-  Opis obiektu 

-  Deklaracja dotycząca spełnienia minimalnych wymagań.

2. Kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON -  w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą

Opłata za wpis:

postępowanie nie podlega opłatom 

Forma załatwienia:

Wpis do ewidencji 

Przewidywany termin załatwienia:

Do 14 dni od daty otrzymania wniosku 

 

Opłata za wydanie zaświadczenia:

1) wysokość: 17,00 zł;
2) nr konta bankowego: 76 9065 0006 0070 0700 0130 0001;
3) uwagi dodatkowe: nie dotyczy.

Uwagi

1. Na terenie Gminy Kłecko ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim  (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym) prowadzi Burmistrz Gminy i Miasta Miechów.

2. Dokumentację należy złożyć: w Biurze Podawczym w Urzędzie  Miejskim Gminy Kłecko, ul Dworcowa 14, 62-270 Kłecko

 

3.Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie jest obligatoryjne dla wszystkich, którzy prowadzą działalność polegającą na wynajmowaniu pokoi dla turystów: pokoje gościnne, kwatery prywatne, wynajem pokoi, gospodarstwa agroturystyczne, pola namiotowe, pola biwakowe, domki letniskowe, ośrodki wczasowe, kolonijne, rehabilitacyjne itp. bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.;

4. Przedsiębiorca ma obowiązek zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego dotyczące prowadzonej przez niego działalności w terminie 14 dni od daty powstania tych zmian w zakresie:

-  zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich, 

-  uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego, 

-  zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie, 

-  zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych, 

- zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych

Zawiadomienie o zakończeniu usług hotelarskich

Wniosek o świadczenie usług hotelarskich w innych obiektach