RIG.271.13.2020 Dostawa wyposażenia do pomieszczeń Dziennego Domu Pomocy w Kłecku i Klubu Seniora w Kłecku

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Zestawienie ofert na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy

Zawiadomienie o wyborze oferty cz. I i III

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania cz. II