Kłecko: Przebudowa drogi gminnej Charbowo - Świniary Gmina Kłecko km 0+500 do 1+470
Numer ogłoszenia: 179356 - 2013; data zamieszczenia: 07.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski Gminy Kłecko , ul. Dworcowa 14, 62-270 Kłecko, woj. wielkopolskie, tel. 061 4270125, faks 061 4270221.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Charbowo - Świniary Gmina Kłecko km 0+500 do 1+470.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje: przebudowę drogi gminnej Świniary - Charbowo Gmina Kłecko odcinek km 0+500 1+470. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oprócz wyżej wymienionych dokumentów wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia: a) druk OFERTA sporządzony zgodnie z załącznikiem do specyfikacji, b) upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli ofertę podpisuje osoba nieupoważniona

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust 1 Pzp Zamawiający dopuszcza istotne zmiany w umowie w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie oraz określa następujące warunki takiej zmiany: - zmiany zakresu rzeczowego w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do robót przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego ze sztuką budowlaną i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 projektu umowy, - zmiany w zakresie terminu realizacji umowy w przypadku niemożności prowadzenia robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a uznanych na piśmie przez Zamawiającego, termin zakończenia umowy może zostać zmieniony przez strony z uwzględnieniem czasu trwania przyczyny np: 1)wystąpią zamówienia dodatkowe nieprzewidziane i nie objęte zamówieniem podstawowym, których nie można było przewidzieć, a warunkują wykonanie i dalszą realizację zamówienia podstawowego, 2)wystąpią opóźnienia w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy z winy Zamawiającego, 3)wystąpią braki lub wady w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach dotyczących budowy, 4)wystąpią opóźnienia w rozpoczęciu czynności odbiorowych oraz prób końcowych, 5) wystąpią szczególnie niesprzyjające warunki atmosferyczne. - strony przewidują możliwość zmiany personelu Wykonawcy przy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie składania oferty, - zmiany wynagrodzenia - w następstwie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług (VAT). Warunki dokonywania zmian: 1) zmiana może być inicjowana na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym strona wnioskująca zobowiązana jest do szczegółowego uzasadnienia proponowanych zmian, np.: prawidłowa realizacja przedmiotu zamówienia, gospodarność, efektywność, itp. 2)zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron, 3)zmiana musi być zgodna z SIWZ oraz ustawą, w tym w szczególności: a)zmiana umowy nie może naruszać zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.klecko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Gminy Kłecko ul. Dworcowa 14 62-270 Kłecko..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.05.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski Gminy Kłecko ul. Dworcowa 14 62-270 Kłecko. sekretariat I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt finansowany jest ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie