Ogłoszenie nr 762567-N-2020 z dnia 04.12.2020 r.

Gmina Kłecko: Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu gminy Kłecko w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
nie dotyczy
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: nie dotyczy
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: nie dotyczy
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kłecko, krajowy numer identyfikacyjny 63125946500000, ul. ul. Dworcowa  14 , 62-270  Kłecko, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 614270125, e-mail przetargi@klecko.pl, faks 614270221.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.klecko.pl
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.klecko.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.klecko.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62-270 Kłecko

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu gminy Kłecko w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Numer referencyjny: RIG.271.18.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
nie dotyczy


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, z terenu Gminy Kłecko w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Dla części I: Przedmiotem zamówienia objęte jest zagospodarowanie następujących odpadów: • 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne • 15 01 01 opakowania z papieru i tektury • 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych • 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe • 15 01 07 opakowania ze szkła • 16 01 03 zużyte opony • 17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów • 17 01 02 gruz ceglany • 17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia • 17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 • 20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny • 20 01 10 odzież • 20 01 11 tekstylia • 20 01 30 tworzywa sztuczne • 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji • 20 03 07 odpady wielkogabarytowe Szacowana ilość wszystkich odpadów w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wynosi 1 931,00 Mg Dla części II: Przedmiotem zamówienia objęte jest zagospodarowanie następujących odpadów: • popiół z palenisk domowych (o kodzie ex 20 01 99) • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (o kodach 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36), • baterie i akumulatory (o kodzie 20 01 34), • przeterminowane leki i opakowania po lekach (o kodzie 20 01 32), • chemikalia i opakowania po chemikaliach (o kodach 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 27*, 20 01 29*), • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (o kodzie 20 01 21*), • odpady powstające w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, niekwalifikujące się do odpadów medycznych (ex 20 01 99). Szacowana ilość wszystkich odpadów w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wynosi 320,42 Mg. 2. Ilość wytworzonych i odebranych odpadów z terenu gminy Kłecko nie jest zależna od Zamawiającego. Ilość odpadów określonych powyżej należy traktować jako orientacyjne. 3. Warunki realizacji: a) w zakresie dostarczania odpadów: • odpady będą dostarczone do Wykonawcy przez Operatora wyłonionego w odrębnym postępowaniu; • przyjmowane odpady muszą być każdorazowo ważone na legalizowanej wadze; • Wykonawca będzie wskazywać miejsce wyładunku odpadów. b) w zakresie odbioru odpadów: • dojazd do miejsca odbioru i teren rozładunku odpadów powinien być utwardzony tak, aby pojazdy Operatora miały możliwość rozładunku niezależnie od warunków atmosferycznych; • miejsce rozładunku powinno być należycie zabezpieczone przed dostępem osób postronnych; • Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania dostarczonych odpadów w każdy dzień roboczy (od poniedziałku do piątku), za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 6:00 do 16:00. W szczególnych przypadkach odpady mogą być przyjmowane w innych dniach i godzinach, co wymaga wcześniejszego uzgodnienia pomiędzy stronami; • Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wszelkich przestojach w przyjmowaniu odpadów, zmianach w funkcjonowaniu instalacji i ograniczeniach wynikających z decyzji organów nadzorczych, w terminie do 24 godzin od momentu zaistniałych zdarzeń, ograniczeń, przestojów (telefonem, mailem lub faxem); • Wykonawca, w przypadku braku możliwości przyjęcia odpadów do zagospodarowania wynikający z zaistnienia zdarzeń niezależnych od niego, wywołanych przyczynami zewnętrznymi (m. in. siłą wyższą), których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, zobowiązuje się przekazać odpady do innej instalacji spełniającej wymogi określone przepisami prawa, w tym posiadającej techniczne możliwości przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji Wykonawcę obciążają koszty transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych w innej instalacji. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o fakcie braku możliwości zagospodarowania odpadów oraz poda dane instalacji, do której przewiezie i która zagospodaruje odpady komunalne, najpóźniej do 24 godzin od momentu zaistniałych zdarzeń (telefonem, mailem lub faxem); c) w zakresie ewidencji i rozliczania odpadów: • każdy wjazd musi być potwierdzony dokumentem zawierającym: datę przywozu, rodzaj, kod i wagę odpadów, nr rejestracyjny pojazdu i dane identyfikacyjne dostawcy. Kopię wszystkich dokumentów Wykonawca przekazuje kierowcy dostawcy odpadów (Operatorowi) podczas dostawy każdej partii odpadów; • Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych sprawozdań zawierających ilość i rodzaj odpadów (z podziałem na poszczególne kody wymienione w Rozdz. III pkt. 3 SIWZ), przyjętych i zagospodarowanych przez Wykonawcę wraz ze wskazaniem sposobu ich zagospodarowania; • Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przyjmowanych odpadów oraz sprawozdawczości zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. d) w zakresie postępowania z odpadami oraz wymagań prawnych i środowiskowych dotyczących zagospodarowania odpadów: • dla I części zamówienia: Wykonawca, poprzez wykonanie usługi zagospodarowania odpadów komunalnych, dochowa szczególnej staranności by dążyć do uzyskania odpowiednich (określonych przepisami prawa) poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Potwierdzenie osiągnięcia ww. poziomów stanowić będzie sprawozdanie Wykonawcy składane na podstawie obowiązujących przepisów prawa w terminach w nich określonych; • dla I części zamówienia: Wykonawca musi posiadać status instalacji komunalnej spełniającej wymagania określone ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. i innych obowiązujących przepisów prawa, zapewniającą przetwarzanie odpadów komunalnych, o mocy przerobowej zdolnej zagospodarować odpady pochodzące z terenu gminy Kłecko w okresie obowiązywania umowy; • Wykonawca zapewni, by zgodnie z art. 20 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) i innych przepisów prawa, miejsca operacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych spełniały kryteria technologiczne – odpowiadały wymaganiom określonym w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) i innym właściwym przepisom; • Wykonawca okaże, na żądanie Zamawiającego, wszelkie dokumenty potwierdzające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa; • Wykonawca zapewni, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy, dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi; • Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie powierzonych czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. e) warunki rozliczania zadania: • rozliczenie za dostarczone do zagospodarowania odpady będzie się odbywać na podstawie wystawienia ostatniego, roboczego dnia miesiąca faktury VAT za każdy miesiąc; • faktura powinna zawierać ilość i rodzaj odpadów oraz cenę jednostkową jego zagospodarowania. Podstawą do rozliczenia faktury za wykonane prace będzie rozliczenie ilości odebranych odpadów na podstawie kart ich przekazania oraz kwitów wagowych. • prawidłowe wystawione faktury VAT płatne będą przelewem w terminie 21 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90510000-5
90514000-3
90533000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie dotyczy
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 31.12.2021
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
31.12.2021

II.9) Informacje dodatkowe: Nie dotyczy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli: • posiada stosowne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.); • posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy pzp: 1) dokumenty potwierdzające uzyskanie stosownych zezwoleń właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.); 2) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie wyznaczonym na składanie ofert składa: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1a / 1b; 2) pisemne zobowiązanie innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeśli dotyczy, wzór stanowi załącznik nr 5; 3) dowód wniesienia wadium, w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz; 4) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego – jeśli dotyczy, pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej notarialnie; 5) oświadczenia w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO – jeżeli dotyczy, wzór stanowi załącznik nr 7; 6) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp (można w tym celu wykorzystać wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20.000,00 zł 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach – z wskazaniem numeru i tytułu postępowania: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 49 9065 0006 0070 0700 0130 0002; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 Ustawy. 5. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą. 6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty odpowiedni dokument, nie spięty w całość z ofertą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
nie dotyczy

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Koszt eksploatacji zamówienia związany z dojazdem do instalacji (odległość Zamawiającego od instalacji)40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Dopuszczalne przypadki zmian umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14.12.2020, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Część I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia objęte jest zagospodarowanie następujących odpadów: • 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne • 15 01 01 opakowania z papieru i tektury • 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych • 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe • 15 01 07 opakowania ze szkła • 16 01 03 zużyte opony • 17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów • 17 01 02 gruz ceglany • 17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia • 17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 • 20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny • 20 01 10 odzież • 20 01 11 tekstylia • 20 01 30 tworzywa sztuczne • 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji • 20 03 07 odpady wielkogabarytowe Szacowana ilość wszystkich odpadów w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wynosi 1 931,00 Mg
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90500000-2, 90510000-5, 90514000-3, 90533000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Koszt eksploatacji zamówienia związany z dojazdem do instalacji (odległość Zamawiającego od instalacji)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Część II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia objęte jest zagospodarowanie następujących odpadów: • popiół z palenisk domowych (o kodzie ex 20 01 99) • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (o kodach 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36), • baterie i akumulatory (o kodzie 20 01 34), • przeterminowane leki i opakowania po lekach (o kodzie 20 01 32), • chemikalia i opakowania po chemikaliach (o kodach 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 27*, 20 01 29*), • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (o kodzie 20 01 21*), • odpady powstające w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, niekwalifikujące się do odpadów medycznych (ex 20 01 99). Szacowana ilość wszystkich odpadów w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wynosi 320,42 Mg.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90500000-2, 90510000-5, 90514000-3, 90533000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Koszt eksploatacji zamówienia związany z dojazdem do instalacji (odległość Zamawiającego od instalacji)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: